• Бизнес асоциации – до 115 от Сърбия и България
  • НПО-та – до 4 в транс-граничния район
  • Местни власти – до 10 от двете страни
  • Юридически лица и представители – до 15 от Сърбия и от България
  • Местно население – до 200 от всяка страна