Monthly Archives: February 2023

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ“

Днес, 27.02.2023г., По решение на управителния съвет от 23.02.2023г. на Сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ”; ЕИК 130213546, наричано по-долу за краткост „Сдружението“ или „НАПИОУ“ , със седалище и адрес на управление в Монтана, п.к. 3400, ул. Свети Климент Охридски № 5А, ет. 5, на основание чл. 13, ал. 2 […]
Posted in Новини