СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

16
май

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Удължава се срока за провеждане на общественото обсъждане на публикувания на 30.04.2018 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни – вместо до 14.05.2018 г., до 30.05.2018 г. Становищата и предложенията към публикувания на 30.04.2018 г. проект ще бъдат обсъдени и взети предвид.…

Прочети повече

11
май

Проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Проектът на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика е разработен в изпълнение на Управленската програма на правителството. Социалната и солидарна икономика e форма на предприемачество, водещо до създаване на условия за по-добра взаимосвързаност на индивидуалните и колективни интереси, като преимущество имат социалните пред икономическите цели. В рамките на…

Прочети повече

04
май

Проект на Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2017 – 2030 г.

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ) се разработва на основание чл. 6а, ал. 2, т. 1 от Закона за защита при бедствия и очертава визията за намаляване на риска от бедствия на територията на Република България. НСНРБ отчита международния подход за осигуряване на съгласуваност на политиките за…

Прочети повече

03
май

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИД на НК) се цели въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на: • Директива № 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (OB, L…

Прочети повече

03
май

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Целите на законопроекта са насочени към осигуряване на ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и изпълнение на задълженията на Република България като държава членка на ЕС във връзка с въвеждане в националното законодателство на законодателен акт (директива) на ЕС, с който се определят особените правила във връзка…

Прочети повече

03
май

Наредба за отговорността и прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис (сега Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), (обн. в ДВ бр.85 от 2017 г.) са предвидени мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли…

Прочети повече

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

  • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
  • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
  • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;