СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

22
януари

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 “Биологично земеделие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С промяната се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., задълженията за изключване на двойното финансиране, което може да е породено от настъпилите изменения в приложимото европейско законодателство, ограниченията в разполагаемите финансови средства…

Прочети повече

22
януари

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 “Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Прецизират се текстове, като се съобразяват съществуващи изисквания и условия за подпомагане по мярка 13 “Плащания за райони с природни или други специфични ограничения” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и мерки 211 и 212 от Програма за развитие на селските райони за…

Прочети повече

22
януари

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

С предложените промени се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. С част от промените се осигурява съответствие на текстовете, включени в предложенията за четвърто изменение на ПРСР 2014-2020 г. и приложимото европейско…

Прочети повече

18
януари

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Предлаганите изменения и допълнения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) имат за цел да оптимизират законовата уредба в следните основни направления: Проверка на имуществените декларации на съдиите, прокурорите и следователите; Уеднаквяване на процесуалните правила по обжалване на кадровите решения на съответната колегия за назначаване на административните ръководители и техните заместници;…

Прочети повече

17
януари

Проект на Методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания

В изпълнение на държавната политика за социална интеграция на хората с увреждания, Агенцията за хората с увреждания от 2006 г. изпълнява програма за финансиране на лица с трайни увреждания за стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност. Начините за кандидатстване и финансиране по тази програма са разписани в Методика за…

Прочети повече

11
януари

Проект на Закон за изменение и допълнения на Гражданския процесуален кодекс

С предложения законопроект се предвижда изменение в част седма на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) „Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз“ във връзка с прилагането на чл. 18 от Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година…

Прочети повече

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

  • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
  • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
  • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;