СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

21
юни

Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

С предложеният законопроект се цели въвеждане в националното законодателство на изискванията на следните директиви: Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета; Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от…

Прочети повече

19
юни

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет

С проекта на постановление се предлага да бъдат приети промени, свързани с актуализацията на състава на съвета съобразно настоящата структура на Министерския съвет и прецизиране и оптимизиране на неговите функции с оглед координацията на управленските политики на правителството. Съветът за развитие при Министерския съвет има важната функция да координира единна…

Прочети повече

15
юни

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административно обслужване

Наредбата за административното обслужване определя общите правила за организация на административното обслужване в администрацията, както и в организациите, предоставящи обществени услуги, доколкото в закон не е определено друго. Повече информация за проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване можете да видите в…

Прочети повече

13
юни

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики

През 2015 г. правителството прие Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република Българя 2015-2020 г. Една от мерките за постигане на приоритетите на държавната политика за превенция и противодействие на корупцията е създаването на Национален съвет по антикорупционни политики. С Постановление № 136 на Министерския съвет от…

Прочети повече

09
юни

Проект на Инструкция за условията и реда за провеждане на тестове за установяване на изпълнението на служебните задължения

Проектът на Инструкция е изготвен на изрично правно основание чл. 152а, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) за уреждане на условията и създаване на ред за установяване изпълнението на служебните задължения от държавни служители в МВР (тестове) в рамките на осъществявания административен контрол. Съгласно чл. 1,…

Прочети повече

05
юни

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите

С Решение за приемане на структура на Министерския съвет на 44-то Народно събрание (обн. ДВ. бр. 37 от 2017 г.) Министерството на земеделието и храните е преобразувано в Министерство на земеделието, храните и горите и е определен едномесечен срок за уреждане на всички правоотношения и функции, свързани с преобразуването. С…

Прочети повече

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

  • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
  • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
  • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;