СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

17
август

Проект на ПМС за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Общините бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са силно затруднени да осигуряват собствени средства за междинни и финални плащания към изпълнителите по съответен проект, преди подаването и одобряването на заявките за междинно и окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“. Поради факта, че…

Прочети повече

16
август

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка ще се постигне: пълното привеждане на изискванията на законодателството на Европейския съюз (ЕС) към регулаторната рамка за централната банка; пълно съответствие по отношение на изискванията за институционална, функционална и персонална независимост на БНБ; пълно съответствие по…

Прочети повече

17
юли

Концепция за централизиран регистър на административнонаказателните производства на централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт

Настоящата Концепция има за своя основна цел да очертае съдържанието и функциите на централизирания регистър на административнонаказателните производства на централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт, на базата на проведения анализ на обобщените резултати от административнонаказателната дейност в периода 2012 – 2017 година, проучване на възможностите за дигитализиране на…

Прочети повече

04
юли

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Целта на предлагания проект на Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, е да се гарантира непрекъснатост на процеса по заявяване и предоставяне на електронни административни услуги. Това ще се осъществи чрез удължаването на срока на използването на квалифицирания електронен подпис…

Прочети повече

28
юни

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет

С проекта на постановление се предлага да бъдат приети промени, в резултат на които Съветът за развитие ще може пълноценно да изпълнява своите нормативно определени функции, свързани с осъществяване на координация, мониторинг и контрол на разработването, изпълнението и отчитането на управленската програма на правителството, и по-конкретно тези, свързани с изпълнението…

Прочети повече

22
юни

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ

Законопроектът е изготвен във връзка с предприемане на мерки с цел окончателното постигане на целите на Решение № 496 от 29 август 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез…

Прочети повече

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

  • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
  • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
  • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;