СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

31
август

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА “ОП НОИР”) и за приемане на Устройствен правилник на ИА “ОП НОИР”

Проектът на Постановление на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж” и за приемане на нейния устройствен правилник е изготвен с оглед необходимостта от отстраняване на несъответствия и слабости, идентифицирани в предварителен одитен доклад от одитна мисия №REGC214BG0033 на Генерална дирекция “Регионална…

Прочети повече

31
август

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ), приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. се цели намаляване на административната тежест за инвеститори, кандидатстващи за получаване на сертификат за клас инвестиция или приоритетен инвестиционен…

Прочети повече

18
август

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014-2020 г.

С проекта се цели да се синхронизират нормите на наредбата с Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  и с националното законодателство. С промените ще се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. С проекта се намалява административната…

Прочети повече

17
август

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Направен е детайлен преглед на регулаторните режими и…

Прочети повече

17
август

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение нормативни актове

Проектът на Постановление е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. С предложения проект на постановление за изменение на нормативни актове се предвижда изменение на Наредбата за условията и реда за…

Прочети повече

15
август

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания се правят промени, с които ще се намали броя на изискваните от гражданите документи и ще се осигури по-добро регулиране на изискванията за социална интеграция на хората…

Прочети повече

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

  • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
  • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
  • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;