На 22.04.2014 успешно приключва още един проект изпълняван от партньорите    Национална асоциация за правна инициатива в местното самоуправление – клон Монтана (НАПИМС-Монтана) – България и Община Пирот, Сърбия.

По проект с наименование  „Насърчаване на икономическия обмен в трансграничен регион Монтана-Пирот“  2007CB161PO006.2011-2-245, който продължи 12 месеца, след успешно изпълнение на предвидените дейности, бяха постигнати следните резултати:

 

  • Проведе се изследване сред представители на бизнеса от Монтана и Пирот.
  • Изготви се проучване на продуктите и услугите, предлагани от предприятия от Монтана и Пирот, с експортни предимства или експортен потенциал.
  • Изготви се проучване на потенциалните пазари на ЕС за идентифицираните продукти и услуги.
  • Разработи се наръчник на модели за сътрудничество и партньорство, на базата на добри европейски практики, реализирани изследвания и проучване
  • Изготвен бе и правен анализ на законодателството отнасящо се до малките и средни предприятия в пограничния район Монтана – Пирот
  • Организираха се бизнес форуми в градовете Монтана и Пирот, за обмен на добрите практики и установяване на бизнес контакти

 

Като резултат от положените съвместни усилия водещият партньор НАПИМС – Монтана и втори партньор община Пирот издадоха две брошури – Брошура за продуктите и услугите предлагани от предприятията от Монтана и Пирот и Брошура на потенциалните пазари на Европейски съюз за идентифицираните продукти и услуги, които биха могли да бъдат изнасяни от България и Сърбия. Като резултат от работата на експертите по проекта бе издаден и Наръчник на модели за сътрудничество и партньорство, базирани на европейските добри практики, съобразени с местната действителност и направените проучвания.

 

Calendar of business forums and exhibitions - On business forums you can establish new cross-border partnerships which can boost your export business activity. The list here contains different kinds of forums and fairs. We offer you a variety of events to choose from.

See what companies close to you can offer – Here you can see a list of the firms in Montana and Pirot who offers all kinds of services and goods from farming to clothing and food. What you are looking for could be around the corner.

 

 

 


РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТ

"Име на проекта:    Насърчаване на икономическия обмен в трансграничен регион Монтана-Пирот ."
"Водещ партньор (име/страна) : Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление (НАПИМС), клон Монтана/България."
"Партньор/и : Община Пирот."
"Приоритетна ос:  Приоритетна ос 2 – Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие."
"Област на :интервенция    Област на интервенция 1 Връзки и мрежи на институционално, бизнес и образователно ниво."
"Продължителност (в месеци) :12"
"Общ бюджет (в €)   : 199377.24 евро"
"Цели на проекта:    Общата цел на настоящия проект е да се увеличат конкурентните предимства на икономическия сектор в региона и да подобри позициите му на пазарите в ЕС чрез разработване на икономическо взаимодействие и сътрудничество между представители на бизнеса от българо-сръбския трансграничен региони и укрепване на тяхната конкурентоспособност.
Проектът е свързан основно с подобряване на капацитета на региона за справяне с регионални въпроси като създаване на партньорство, укрепване на институционалните и бизнес структури, които да отговарят на изискванията на пазарите на ЕС, и създаване на модели за сътрудничество, въз основа на най-добри практики и общи нужди. Чрез разработването на икономически и пазарен анализ, организирането на бизнес форуми за обмен  на най-добри практики и установяване на бизнес контакти, както и развитието на силно институционално сътрудничество проектът ще подкрепи български и сръбски предприятия от приоритетни сектори за износ, за да се повиши тяхната конкурентоспособност, степента им на интернационализация и способностите за навлизане на пазари или разширяване на пазарните им позиции.
Проектът има 2 конкретни цели: а) подобряване на създаването на партньорства в трансграничния регион и създаване на условия за постигане на висок стандарт, изискван от пазарите на ЕС; б) създаване на модели за сътрудничество, въз основа на най-добри практики и общи нужди. Партньорите по проекта предвиждат адекватни инвестиции в икономическото развитие на регионите. Предвижда се също така и сътрудничество, тъй като специалисти от български и сръбски предприятия ще бъдат в състояние да обменят опит и практики. Постиженията на проекта трябва да бъдат активно споделяни с бизнеса, целевите групи и обществеността."
"Дейности    Дейност 1 
Управление на проекта, създаване на екип у планиране
Дейност 2
Изработване на тръжни процедури и спецификации
Дейност 3
Обявяване на търгове и договаряне
Дейност 4
Провеждане на проучване сред представители на бизнеса от Монтана и Пирот
Дейност 5
Проучване на продуктите и услугите, предлагани от предприятия от Монтана и Пирот, с експортни предимства или експортен потенциал
Дейност 6
Проучване на потенциалните пазари на ЕС за определени продукти и услуги
Дейност 7
Разработване на наръчник върху модели за сътрудничество и партньорство, на базата на добри европейски практики, реализирани изследвания и проучване
Дейност 8
Организиране на бизнес форум в Монтана за обмен на добрите практики и установяване на бизнес контакти
Дейност 9
Организиране на бизнес форум в Пирот за обмен на добрите практики и установяване на бизнес контакти
Дейност 10
Дейности за информация и публичност "
"Резултати от проекта:   Осъществено проучване сред представители на бизнеса от Монтана и Пирот
Осъществено проучване на продуктите и услугите, предлагани от предприятия от Монтана и Пирот, с експортни предимства или експортен потенциал
Осъществено проучване на потенциалните пазари на ЕС за определени продукти и услуги
Разработен наръчник върху модели за сътрудничество и партньорство, на базата на добри европейски практики, реализирани изследвания и проучване
Организирани бизнес форуми за разпространение на резултатите от осъществените проучвания, популяризиране на разработения наръчник и създаване на бизнес партньорства в региона
Обмен на най-добри практики в областта на създаване на партньорства и навлизане на пазарите на ЕС
Установени бизнес контакти между български и сръбски предприемачи от трансграничния регион
Подобряване на експортния потенциал на трансграничния регион."
"Целеви групи:    Представители на бизнеса от Монтана и Пирот - 30 от Монтана и 30 от Пирот
Заинтересованите страни - 40 от Монтана и 40 от Пирот
Институции - 3 от Монтана и 3 от Пирот"


PROJECT SUMMARY

Project title    Stimulation of economic exchange in the cross-border region Montana - Pirot
Lead Partner(name/country)    NALILG Branch Montana, Bulgaria
Other partner/s    Municipality of Pirot
Priority axis    Priority axis 2 – Enhancing capacity for joint planning, problem solving and development
Area of intervention    Area of Intervention 1 – Links and networking on institutional, business and educational levels
Duration (in months)    12
Total budget (in €)    199377.24
Project Objectives    The overall objective of the present project is to increase the competitive advantages of the economic sector in the region and to improve its positions in the EU markets through developing an economic synergy and co-operation between the business representatives from Bulgarian–Serbian cross-border region and strengthening their competitiveness. 
The project is mainly related to improve the capacity of the region to deal with regional issues as partnership establishment, strengthening of institutional and business structures to respond to EU markets requirements and establishment of models for cooperation based on best practices and common needs. Through the development of economic and market analysis, the organization of business forums for sharing best practices and establishing business contacts, and the development of a strong institutional cooperation the project will support Bulgarian and Serbian enterprises from priority export sectors to enhance their competitiveness, their degree of internationalization and enter or expand their market positions. 
The project has 2 specific objectives: a) improvement of the partnership establishment in the cross-border region and creation of conditions for meeting the high standard required by the EU market; b) establishment of models for cooperation based on best practices and common needs. The project partners foresee adequate investment in the economic development of the regions. Cooperation is also envisaged, as professionals from Bulgarian and Serbian enterprises will be able to exchange experience and practices. Project achievements shall be actively shared with the business, target groups and public.
Project Activities    Project Activity 1 
Team elaboration, planning and project management
Project Activity 2
Development of procurement documentation and specifications
Project Activity  3
Tendering and contracting
Project Activity 4
Implementation of a survey among business representatives from Montana and Pirot
Project Activity 5
Study on the products and services offered by enterprises from Montana and Pirot that have export advantages or export potential    
Project Activity 6
Study on potential EU markets for the identified products and services
Project Activity 7
Elaboration of a manual on models for cooperation and partnership based on European best practices, implemented studies and survey
Project Activity 8
Organization of a business forum in Montana for sharing best practices and establishing business contacts 
Project Activity 9
Organization of a business forum in Pirot for sharing best practices and establishing business contacts 
Project Activity 10
Activities for information and publicity
Project Results    Implemented survey among business representatives from Montana and Pirot
Developed study on the products and services offered by enterprises from Montana and Pirot that have export advantages or export potential    
Developed study on potential EU markets for the identified products and services
Elaborated manual on models for cooperation and partnership based on European best practices, implemented studies and survey
Organized business forums for dissemination of the results from the studies and the survey, popularization of the elaborated manual and establishment of business partnerships in the region
Exchange of best practices in the field of partnership establishment and entering in EU markets
Established business contacts between Bulgarian and Serbian entrepreneurs from the cross-border region 
Enhanced export potential in the cross-border region
Target Groups    Business representatives from Montana and Pirot – 30 from Montana and 30 from Pirot

Stakeholders – 40 from Montana and 40 from Pirot

Institutions – 3  from Montana and 3 from Pirot

 


REZIME PROJEKTA

Naziv projekta    Podsticanje ekonomske razmjene u prekograničnom regionu Montana - Pirot
Vodeći partner (ime/zemlja)    NALILG Filijala Montana , Bugarska
Ostali partneri    Opština Pirot
Prioritetna osa    Prioritetna osa 2 – Unapređenje kapaciteta za zajedničko planiranje , rešavanje problema i razvoj
Oblast delovanja    Oblast delovanja 1 – Veze i umrežavanje na institucionalnim, poslovnim i obrazovnim nivoima
Trajanje (u mesecima)    12
Ukupni budžet (u €)    199377.24
Ciljevi projekta    Opšti cilj ovog projekta je povećanje konkurentske prednosti sektora privrede u regionu i da poboljša svoje pozicije na tržištima Evropske Unije kroz razvijanje ekonomske sinergije i saradnje između privrednih predstavnika iz bugarsko- srpskom prekogranična regija i jačanje njihove konkurentnosti .
Projekat se uglavnom odnosi na poboljšanje kapaciteta regiona da se bavi regionalnim pitanjima kao partnerstvo osnivanje , jačanje institucionalnih i poslovnih struktura da odgovori zahtevima tržišta u EU i uspostavljanje modela za saradnju na osnovu najbolje prakse i zajedničkih potreba . Kroz razvoj ekonomske i tržišne analize ,organizacija poslovnih foruma za razmenu najbolje prakse i uspostavljanja poslovnih kontakata , irazvoj snažnog institucionalne saradnjeprojekat će podržati bugarski i srpskih preduzeća iz sektora prioritetnih izvoznih da poboljšaju svoju konkurentnost, njihov stepen internacionalizacije i unesite ili prošire svoje pozicije na tržištu .
Projekat ima 2 specifične ciljeve : a ) unapređenje partnerstva osnivanja u prekograničnom regionu i stvaranje uslova za ispunjavanje visoke standarde koje zahteva EU tržištu , b ) uspostavljanje modela za saradnju na osnovu najbolje prakse i zajedničkih potreba . Partneri u projektu predvideti adekvatno ulaganje u ekonomski razvoj regiona . Saradnja je takođe predviđeno , kao i stručnjaci iz Bugarske i srpskih preduzeća moći će da razmenjuju iskustva i prakse . Projekat Dostignuća se aktivno deli sa posla, ciljnih grupa i javnosti.
Aktivnosti projekta    Projekat aktivnost 1 
Team elaboration, planning and project management
Projekat aktivnost 2
Razvoj nabavke dokumentacije i specifikacija
Projekat aktivnost 3
Tendera i ugovaranja
Projekat aktivnost 4
Sprovođenje ankete među poslovnih predstavnika iz Montane i Pirota
Projekat aktivnost 5
Studija o proizvodima i uslugama koje nude preduzeća iz Montane i Pirota koji imaju izvozne prednosti ili izvozni potencijal
Projekat aktivnost 6
Studija o potencijalnim tržištima EU za identifikovanih proizvoda i usluga
Projekat aktivnost 7
Izrada priručnika o modelima saradnje i partnerstva na bazi najbolje evropske prakse, sprovedenih studija i ankete
Projekat aktivnost 8
Organizacija poslovnog foruma u Montani za razmenu najbolje prakse i uspostavljanja poslovnih kontakata
Projekat aktivnost 9
Organizacija poslovnog foruma u Pirotu za razmenu najbolje prakse i uspostavljanja poslovnih kontakata
Projekat aktivnost 10
Activities for information and publicity
Rezultati projekta    Uvedeno je anketa među poslovnim predstavnika iz Montane i Pirota
Razvijen Studija o proizvodima i uslugama koje nude preduzeća iz Montane i Pirota koji imaju izvozne prednosti ili izvozni potencijal
Razvijen studija o potencijalnim tržištima EU za identifikovanih proizvoda i usluga
Razradio priručnik o modelima saradnje i partnerstva na osnovu najbolje evropske prakse, sprovedenih studija i ankete
Organizovani poslovni forum za širenje rezultata iz studija i istraživanja, popularizacija na obrazloženi priručnika i uspostavljanje poslovnih partnerstava u regionu
Razmena najbolje prakse u oblasti uspostavljanja partnerstva i ulazak u EU tržištima
Uspostavljen poslovni kontakti između bugarskih i srpskih privrednika iz prekograničnog regiona
Poboljšana izvozni potencijal u prekograničnom regionu
Циљне групе    Poslovni predstavnika iz Montane i Pirota - 30 od Montani i 30 iz Pirota

Interesne grupe - 40 iz Montane i 40 iz Pirota

Institucije - 3 od 3 Montani i iz Pirota