Как да започнем бизнес в България / How to start Business in Bulgaria – Виж повече / See more
Каталог на фирмите действащи натериторията на общините пирод и монтана попадащо в обхвата на проектните дейности. / Catalogue of companies operating in the municipalities Pirod Montana and within the scope of the project activities.
Как да започнем бизнес в Сърбия / How to start Bussiness in Serbia – Виж повече / See more
Преди да започнете да пишете бизнес план трябва да се изпълняват различни видове изследвания, за да мисля, че и да се консултират с консултанти, хора, които вече имат опит в тази област, както и потенциални бизнес партньори. / Before you start writing a business plan you need to perform various types of research, to think and consult with advisors, people who already have experience in this field as well as potential business partners.
Вижте какво се фирми, близки до вас могат да предложат / See what companies close to you can offer – Виж повече / See more
Стартиране на малък бизнес включва провеждане на серия от формални процедури. В няколко основни стъпки, които ще ви помогнат да планирате, да започнат или успешно да управлявате вашия бизнес. / Starting a small business involves carrying out a series of formal procedures. In few basic
steps we will help you plan, start or successfully run your business.
Каталог на изложения в Република България и Република Сърбия / Calendar of bussiness forums and exhibitions – Виж повече / See more
Каталог на изложения и панаири в Република България и Република Сърбия, отговарящи на профила на индетифициране в изпълнение на проектните дейности фирми и отрасли. /  Product fairs in Bulgaria and Serbia matching profile identified in the implementation of project activities companies and industries.