Практически наръчник / Practical Manual – Виж повече / See more
Сътрудничество и партньорство модели за усилване на министерски и бизнеса структури. / Cooperation and partnership models for strenghtening the instituional and business structures.
Проучване на потенциални пазари на ЕС/ Study on Potential EU markets – Виж повече / See more
Настоящото проучване е разработена като част от проект-стимулиране на икономическия обмен на кадри в
трансграничния регион Монтана – Пирот. / The present study is elaborated as part of the project ―Stimulation of economic exchange in the
cross-border region Montana – Pirot.
Проучване на продуктите и услугите/Survey on products and services – Виж повече / See more
Toва изследване има две конкретни цели: подобряване на създаването на партньорство в трансграничния област и създаване на условия за срещата на високо стандарта, изискван от пазара на ЕС / The current study has 2 specific objectives: improvement of the partnership establishment in the cross-border region and creation of conditions for meeting the high standard required by the EU market.
вкл. проучване на потенциални пазари на ЕС/ incl. study on potential EU markets
Изследване сред представители на бизнеса от Монтана/ Survey among business representatives from Montana – Виж повече / See more
Проект “Стимулиране на икономическия обмен в трансграничния регион Монтана – Пирот ” / Project “Stimulation of economic exchange in the cross-border region Montana – Pirot” .
Правен анализ на законодателната рамка на МСП / Legal analysis on the legislation framework of the SME – Виж повече / See more
Този правен анализ е насочен къмизследване на законодателната рамка и регламенти, които уреждат правното състояние на МСП, идентифицирани като МСП с експортен потенциал. / The current legal analysis is fully addressed to the the legislative framework and regulations which arrange the legal status of the SME, identified as SME’s with export potentials.