Новини

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 162 на МС от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014 – 2020 г.

Допълнението на Нормативния акт се налага във връзка с въведеното извънредно положение заради пандемията от коронавирус COVID-19 и осигуряване ефективността на предвидените мерки съгласно чл. 21 от Законa за мерките и действията по време на извънредното положение.  Осигуряването на необходимите средства в тази насока не може да бъде реализирано в рамките на разполагаемия свободен ресурс […]
Posted in Новини

Проект на „Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2“

РСПР задават рамка за интегрирано пространствено развитие при отчитане на местния териториален потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие и отразяват съвременните тенденции в регионалната политика на Европейския съюз и на страната. Тези документи, изготвени по единна методология за шестте региона, ще се използват за определяне на приоритетите и зоните за интервенции и за прилагане […]
Posted in Новини

Проект на Закон за индустриалните паркове

Със законопроекта са определени четири конкретни цели: 1. С приемането на Закона за индустриалните паркове се цели да се реализира конкретна политика, която отговаря на последните тенденции на развитие на индустрията – да се създаде нормативна база, която да осигури изграждането на индустриални паркове, отговарящи на очакванията на бизнеса за създаването на благоприятна и конкурентна […]
Posted in Новини

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.

С проекта на постановление се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г. Основната част от промените са свързани с прилагането на централизираната национална платформа при възлагане на поръчките. В тази връзка са прецизиране на правилата за подаване на заявления и оферти, […]

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

С предложението за проект на Постановление на Mинистерския съвет (ПМС) се предлагат изменения и допълнения на цитираната наредба, произтичащи от правомощията на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), свързани с провеждането на държавната политика по информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат. С проекта на Постановление се предлагат няколко групи промени първата, от […]
Posted in Новини

Проект на ПМС за изменение на ПМС № 240 от 2019 г. за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията, организираната престъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество

С настоящото предложение се предвижда постановлението да влезе в сила в съответствие с общото правило, предвидено в Конституцията на Република България – три дни след обнародването на изменението, а дейността на Съвета да започне при влизане в сила на посоченото в параграф 5 от ПЗР на ПМС № 240 от 2019 г. решение на Европейската […]
Posted in Новини

Обществени консултации във връзка с извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за държавния служител

Консултациите се провеждат в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.001-0012-C01 „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с бенефициент Администрацията на Министерския съвет, по който е предвидено извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за държавния служител. Консултацията е насочена към: 1. публичните институции (в […]
Posted in Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

Проектът на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) има за основни цели осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното наказване – маловажния случай на нарушение, давността, резолюцията за прекратяване, възобновяването на производството;  създаване на нови възможности за приключване на административнонаказателното производство в […]
Posted in Новини

Обществени консултации във връзка с извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за администрацията

Консултациите се провеждат в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.001-0012-C01 „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление, с бенефициент администрацията на Министерския съвет, по който е предвидено извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за администрацията. Консултацията е насочена към: 1. към публичните институции; 2. […]

Обява за процедура за Услуги

Национална асоциация правна инициатива за отворено управление обявява процедура за Услуги с референтен номер: CB007.2.22.078 – BL4-услуги с предмет “Insurance of IT expertise: Elaboration of project web site, IT consultancy for the development of 2 training packages for students & provision of lecturers, under project CB007.2.22.078 “Youth networking for economic exchange in the cross-border region”, […]