Uncategorized

 

Проект на Концепция на Закона за социалните услуги

Проектът на Концепция на Закона за социалните услуги е разработен въз основа на предложенията и дискусиите в рамките на създадената от министъра на труда и социалната политика работна група през месец септември 2017 г. При разработването на проекта водещи бяха принципите, заложени в утвърдената от министъра на 31.01.2018 г. Пътна карта за провеждане на консултативния […]
Posted on

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА КНИЖА, СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.), настъпи промяна в правната уредба на реда за връчване на съобщенията и призовките в гражданския процес. Целта на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2008 г. за утвърждаване на образците […]
Posted on

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Удължава се срока за провеждане на общественото обсъждане на публикувания на 30.04.2018 г. проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни – вместо до 14.05.2018 г., до 30.05.2018 г. Становищата и предложенията към публикувания на 30.04.2018 г. проект ще бъдат обсъдени и взети предвид. По проекта могат да бъдат […]
Posted on

Проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика

Проектът на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика е разработен в изпълнение на Управленската програма на правителството. Социалната и солидарна икономика e форма на предприемачество, водещо до създаване на условия за по-добра взаимосвързаност на индивидуалните и колективни интереси, като преимущество имат социалните пред икономическите цели. В рамките на тази икономика съществена роля имат […]
Posted on

Проект на Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2017 – 2030 г.

Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ) се разработва на основание чл. 6а, ал. 2, т. 1 от Закона за защита при бедствия и очертава визията за намаляване на риска от бедствия на територията на Република България. НСНРБ отчита международния подход за осигуряване на съгласуваност на политиките за намаляване на риска от бедствия, […]
Posted on

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

С предложения проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИД на НК) се цели въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на: • Директива № 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (OB, L 127/39 от 29 април 2014 […]
Posted on

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Целите на законопроекта са насочени към осигуряване на ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и изпълнение на задълженията на Република България като държава членка на ЕС във връзка с въвеждане в националното законодателство на законодателен акт (директива) на ЕС, с който се определят особените правила във връзка със защитата на физическите лица […]
Posted on

Наредба за отговорността и прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис (сега Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), (обн. в ДВ бр.85 от 2017 г.) са предвидени мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация […]
Posted on