• Управление на проекта, създаване на екип и планиране
 • Срещи на екипа по проекта
 • Проучване и оценка на нуждите assessment
 • Изготвяне на проучвания
 • Маркетингово проучване
 • Разработване на четири транс-гранични инициативи/модели за развитие
 • Анализ на местната правна рамка
 • Семинар за местното правно развитие
 • Изучаване на пречките за стартиране на бизнес в транс-граничния регион
 • Обмен на информация чрез уеб-базирани средства
 • Разработване на съвместна програма за подкрепа
 • Обмен на визити и партньорски срещи/мисии
 • Финален семинар
 • Управление на проекта и отчитане
 • Икономически проучвателни дейности