Експертният екип на НАПИОУ има богат опит при изготвяне, актуализация и редакция на поднормативни и вътрешни актове, издавани от Общинските съвети, включително на наредби за*:

 • определяне размера на местните данъци
 • осигуряване на обществения ред
 • опазване на чистотата и околната среда
 • определянето и администрирането на местните такси и цени за услугите, предоставяни от общината
 • определяне размера на местните данъци на територията на общината
 • изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на общината
 • принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на общината
 • принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях
 • реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на територията на общината
 • за търговската дейност на територията на общината
 • за символите, отличията и празника на общината
 • за определянето и администрирането на местните такси и цени за услугите
 • за овладяване популацията на безстопанствените кучета
 • управление на горските територии
 • условията и реда за провеждане на обществено обсъждане
 • награждаване на талантливи деца
 • условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на общината
 • условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на общината
 • гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на общината
 • условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища
 • управление на общинските пътища
 • реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 • условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината

Актуализацията и редакцията на поднормативни и вътрешни актове може да бъде извършена и въз основа на Констативни протоколи, резултат от извършена проверка на тяхното съдържание, издадени от одитори на Сметната палата и други проверяващи органи.


*Представеният списък на Наредби на ОС е примерен и може да бъде съобразен със специфичните изисквания на Общината.