ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Националният институт по обществени поръчки и Националната Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление имат удоволствието да Ви поканят за участие в промоционален  дискусионен форум на цена 50 лв. без ДДС на тема:

ДОБРО ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ :

ПРАВИЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ППЗОП 2016;

РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;

УКРЕПВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – НОВИ ПРОТОКОЛИ И ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ НАЛОЖЕНИ ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

АДЕКВАТНА ЗАЩИТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ СРЕЩУ ЖАЛБИ ПО НОВИЯ ЗОП

13 октомври 2016 г.

хотел  Рамада  Принцес, зала „ОПАЛ” 4**** /център/, бул. “Мария Луиза” 131, Софя, България

На дискове участниците ще получат вътрешни правила за планиране и управление на цикъла на обществените поръчки  и СФУК в съответствие с изискването за институционализиране и функциониране на новите междинни звена за подготовка и оценки на проекти по ОПРР

Нашите лектори са:

 • адв. Ева Радева, експерт обществени поръчки и изпълнителен директор на НАПИОУ
 • Цветан Стоевски, Директор Дирекция обществени поръчки, Столична община;
 • Стефан Белчев, Директор Дирекция „Вътрешен одит“ на Министерство на финансите, Член Член на УС на НИОП;
 • Даниел Динев, Държавен експерт в Отдел „Управление на качеството“ в ГД „Европейски фондове, международни проекти и програми“,  министерството на труда и социалната политика;
 • адв. Надежда Йорданова - експерт обществени поръчки, съдружник Национален Консултант по Обществени Поръчки и член на УС на НИОП
 • Борислав Попов - Главен директор на Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”. Министерство на отбраната, Председател на Национална Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление;
 • Петър Найденов, Директор Дирекция Обществени Поръчки Пирогов и член на УС на Национална Асоциация за Отворено Управление

Водещи теми на семинара:

 • Прилагане в практиката на различните режими за възлагане на обществени поръчки по ЗОП - особености;
 • Окомплектоване и подаване на офертите. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – съдържание, начин на попълване и представяне.
 • Комисия за провеждане на процедурата – състав, ход на работата и, контрол на възложителя върху работата на комисията. Договор за обществена поръчка. Прилагане на основанията за изменение на договорите.
 • Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки;
 • Финансови корекции при възлагането на обществени поръки: Контролни органи, видове контрол и правомощия на контролните органи Последици от контрола. Основни нарушения н възложителите, водещи до налагане на финансови корекции. Зящита срещу наложени финансови корекции.
 • Проблемите при откриване на процедура и определяне   на критерии за   подбор от възложителите с оглед практиката на КЗК и ВАС. Основни правила  при провеждане на процедурите с оглед вижданията на  органите по  обжалване на  решения, действия и бездействия на възложителите.ентиране и приемане работата на комисията

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА вижте ТУК:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ попълнете ТУК:

Моля, изпратете попълнен формуляр на e-mail: tdachev@ppnc.bg

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, можете да получите на 0892 213 591; 02 981 01 16Трифон Дъчев, Национален консултант по обществени поръчки

Очаквам Ви на нашето професионално събитие по обществени поръчки,

Ева Радева, Изпълнителен директор и Заместник – Председател на НИОП


СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

13
септември

Проект на Наредба за управлението на качеството в институциите

С Наредбата се приема държавният образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 15 от Закона за предучилищното и училищното образование. С него се определя следното: –  Принципите и целите на управлението на качеството в институциите; – Рамковите изисквания, които следва да се съобразят…

Прочети повече

09
септември

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ

Предложените промени в Закона за правната помощ създават възможност за изпълнение на социалната функция на закона по отношение на граждани от уязвими социални групи и привеждането му в съответствие с европейски регламенти и директиви Прочети повече

Прочети повече

02
септември

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗИД на ЗЗК) е изготвен от КЗК и с него се цели привеждане в съответствие на националното законодателство с нормите на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за…

Прочети повече

26
август

Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Мерки за значително ускоряване на съдебния процес, гарантиране на качествено правораздаване при корупционни престъпления по високите етажи на властта, както и незабавно изпълнение на присъдите се предлагат с промени в Наказателно-процесуалния кодекс. С измененията се изпълняват и очакванията на обществото за реформа в българския наказателен процес, който е един от…

Прочети повече

24
август

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите

С проекта на постановление се предлага дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“ да се преименува на „Централизиранo възлагане и обществени поръчки“, както и да се променят функциите на дирекцията в съответствие със Закона за обществените поръчки и Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. Предвидено е увеличаване…

Прочети повече

24
август

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Проектът на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието има за цел да детайлизира предвидената в ЗНА (ДВ, бр. 34 от 03 май 2016 г.) уредба на оценката на въздействието като инструмент за подобряване на качеството на нормативните актове от компетентността на Министерския съвет. Предложеният проект на…

Прочети повече

ЦЕЛИТЕ на НАПИУО

ЦЕЛИТЕ на НАПИУО

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

 • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

 • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
 • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
 • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;