СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

20
февруари

Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г.за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

Проектът на Постановление е изготвен с оглед привеждането на посочения нормативен акт в съответствие със разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/. Функциите на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика регламентирани в чл. 7, ал. 1, 2 и 3 от постановлението,…

Прочети повече

17
февруари

Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 161 от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи

Постановлението за изменение и допълнение на ПМС № 161 от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода “Водено от общностите местно развитие” за периода 2014 – 2020 г. предвижда…

Прочети повече

09
февруари

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавно предприятие “Единен системен оператор”

С измененията и допълненията в Закона за електронното управление, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (обн. ДВ, бр. 50 от 2016 г., доп. ДВ, бр. 62 от 2016 г., доп. ДВ, бр. 98 от 2016 г.), се създаде Държавно предприятие „Единен системен оператор“ (ДП…

Прочети повече

08
февруари

Проект на Наредба за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност

С цел да се поддържа и непрекъснато да се усъвършенства дейността по вътрешен одит, всяко звено за вътрешен одит е задължено да изготви и прилага програма за осигуряване на качеството. Един от основните компоненти на тази програма е извършването на външни оценки най-малко веднъж на пет години от лица извън…

Прочети повече

08
февруари

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа

Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал.1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), съдържаща законовата делегация за издаване на Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (Наредба № 5), разпоредбите на посочения подзаконов нормативен акт намират приложение и…

Прочети повече

08
февруари

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 15 от 4.10.2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа

В предложения проект за изменение на Наредба № 15 от 4.10.2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа (Наредбата) се налага разширяване на обхвата на подзаконовия нормативен акт, като същият следва да се прилага и по отношение на контрола върху системите за регистрация на сделките с ДЦК, сключени…

Прочети повече

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

  • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
  • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
  • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;