СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

18 октомври

Проект на Наредба за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ

Основната цел на Наредбата е да уреди условията и реда за уведомяване на министъра на финансите от страна на администраторите на помощ, преди предоставянето на нова държавна помощ, като се отчита необходимостта от подобряване на правоприлагането по държавните помощи и намаляване на рисковете от предоставяне на  неправомерни помощи. По този…

Прочети повече
18 октомври

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Със законопроектa се предвижда създаването на правна възможност лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги. Предоставяните на потребителите по този ред документи ще имат силата на официален документ, издаден от АГКК. Детайлна уредба…

Прочети повече
17 октомври

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.

Предлаганите промени в Наредбата за заплащането на правната помощ (НЗПП) се отнасят до завишаване на максималните размери на определените в Наредбата възнаграждения с до 20 на сто, без да се променят минимумите. Предложеният подход е целесъобразен, тъй като води до разширяване на диапазона за определяне на размера на адвокатското възнаграждение…

Прочети повече
16 октомври

Проект на Закон за социалните услуги

Проектът на Закон за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в Република България. Това са ключовите въпроси, чието регулиране е от значение за сектора на социалните услуги, което от една страна е свързано с осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане…

Прочети повече
04 октомври

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

Предлаганите промени в Закона за регионалното развитие се основават на извършен анализ на действащата национална политика за регионално и пространствено развитие. Изводите от този анализ в областта на преодоляването на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия и неравенства показват недостатъчна ефективност в предприетите мерки, голям брой стратегически документи, неефективен механизъм за контрол…

Прочети повече
03 октомври

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”

В бр. 59 от 17.07.2018 г. на Държавен вестник е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 139 от 12 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с Постановление № 329 на Министерски съвет от…

Прочети повече
ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

  • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
  • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
  • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;