СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

26 август

Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Мерки за значително ускоряване на съдебния процес, гарантиране на качествено правораздаване при корупционни престъпления по високите етажи на властта, както и незабавно изпълнение на присъдите се предлагат с промени в Наказателно-процесуалния кодекс. С измененията се изпълняват и очакванията на обществото за реформа в българския наказателен процес, който е един от…

Прочети повече
24 август

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на финансите

С проекта на постановление се предлага дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“ да се преименува на „Централизиранo възлагане и обществени поръчки“, както и да се променят функциите на дирекцията в съответствие със Закона за обществените поръчки и Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. Предвидено е увеличаване…

Прочети повече
24 август

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Проектът на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието има за цел да детайлизира предвидената в ЗНА (ДВ, бр. 34 от 03 май 2016 г.) уредба на оценката на въздействието като инструмент за подобряване на качеството на нормативните актове от компетентността на Министерския съвет. Предложеният проект на…

Прочети повече
13 август

Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

С проекта на Постановление на Министерския съвет ще се приеме Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) (обн., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г.). Проектът на Правилник въвежда специфични процедури за предоставяне на право на достъп на работници-чужденци от трети държави до българския…

Прочети повече
13 август

Наредба въвежда електронен обмен на информация и документи за бенефициентите и органите на управление и контрол

Наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условията и реда за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН С наредбата се цели подобряване на ефективността на процеса…

Прочети повече
11 август

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление се предлага да бъде изменен и допълнен Класификаторът на длъжностите в администрацията. Съгласно чл. 13 от Закона за администрацията (ЗА), държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, заемат длъжности, чиито наименования се определят в Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА). В Класификатора се посочват и…

Прочети повече
ЦЕЛИТЕ на НАПИУО

ЦЕЛИТЕ на НАПИУО

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

  • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
  • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
  • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;