СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

18
август

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014-2020 г.

С проекта се цели да се синхронизират нормите на наредбата с Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  и с националното законодателство. С промените ще се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. С проекта се намалява административната…

Прочети повече

17
август

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Направен е детайлен преглед на регулаторните режими и…

Прочети повече

17
август

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение нормативни актове

Проектът на Постановление е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. С предложения проект на постановление за изменение на нормативни актове се предвижда изменение на Наредбата за условията и реда за…

Прочети повече

15
август

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания се правят промени, с които ще се намали броя на изискваните от гражданите документи и ще се осигури по-добро регулиране на изискванията за социална интеграция на хората…

Прочети повече

15
август

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е изготвен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на…

Прочети повече

15
август

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

С проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания се правят промени, с които се цели по-добро регулиране на изискванията за социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на техните права. Намаляването на административната и регулаторната тежест ще се извърши чрез: –…

Прочети повече

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

  • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
  • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
  • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;