СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

12
април

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 4 от 2017 г.)

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е във връзка с постъпили предложения за създаване на облекчена процедура при съгласуване на подробен устройствен план за национален обект, обект с национално значение или…

Прочети повече

11
април

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г.

Наличието на неравностойни условия относно размера на средствата, които следва да бъдат изплащани за разходи за квартирни пари, пътни пари и пари за превоз на личен непридружаван багаж при командироване на служители от една и съща структура по две различни Наредби. Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина урежда размера и…

Прочети повече

10
април

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Предложението за допълнение е свързано с предотвратяване на възможността за извършване на имотни измами с фалшиви пълномощни от лица с нотариална компетентност по чл. 83, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (органите на местната администрация и тези по чл. 84 от същия закон – българските дипломатически и…

Прочети повече

07
април

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила

Законът за убежището и бежанците (ЗУБ) е нормативният акт, с който се определят условията и реда за предоставяне на международна закрила на лица от трети страни, намиращи се на територията на Република България. На основание чл. 37а от ЗУБ с Наредбата е предвидено на чужденците с предоставено убежище или международна…

Прочети повече

05
април

Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили

С Решение на Министерския съвет № 226/09.04.2015г. беше одобрено разполагането на територията на Република България на Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО (NATO Force Integration Unit – NFIU). Установяването NFIU на територията на шест страни-членки от Източния фланг на Алианса – България, Литва, Латвия, Естония, Полша и Румъния…

Прочети повече

04
април

Проект на Закон за допълнение на Закона за българското гражданство

Предложената промяна в чл. 3 от Закона за българското гражданство представлява конкретизация на общия принцип, постановен в чл. 57, ал. 2 от Конституцията на Република България за недопускането на злоупотреба с права. Забраната за злоупотреба с двойно гражданство означава, че лицето с двойно гражданство не би могло да се позовава…

Прочети повече

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

  • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
  • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
  • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;