ЕКСПЕРТНИЯТ ФОРУМ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2016 С НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Поради големия интерес към форумите ни от септември и октовмри, посетени от над 200 участника и невъзможността да поемем всички заявки за участие, Националният Консултант по Обществени Поръчки и Националната Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление имат удоволствието да Ви поканят за участие в декемврийския форум на 7ми  и 8ми декември в хотел Рамада, зала Мерджан, на който ще работим експертно по следните теми:
 • Представяне на практиката от прилагането на Закона за обществените поръчки и ППЗОП след април 2016
 • Укрепване на експертизата на комисията за разглеждане и оценка на офертите – нови протоколи и доклад от работата на комисията
 • Критерии за подбор и критерии за оценка и разработване на документация
 • Новите институционални звена и вътрешни правила запланиране и управление в на цикъла на обществените поръчки
 • Изграждане на експертиза за защита срещу наложени финансови корекции
 • Нередности и финансови корекции. Взаимоотношения между органите. Нарушения по различните режими за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, ППЗОП и ЗУСЕСИФ от 2016 година.
 • Оспорване по административен ред и пред съд. Родова и местна подсъдност. Мотиви за отмяна на актове за налагане на финансови корекции – 2015 - 2016. Отговорност за разноски.
 • Адекватна защита на възложителите срещу жалби по новия ЗОП – Преглед на практиката на КЗК и ВАС след април 2016
 • Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Определяне на прогнозната стойност на поръчката в съответствие с чл. 21 от ЗОП.
 • Изготвяне на технически спецификации. Особености при определяне на функционални работни характеристики, посочване на стандарти. Прилагане на чл. 48 и 49 от ЗОП. 
 • Критерии за подбор по отношение финансовите, икономическите и технически възможности и опит на участниците. Вписване в професионални регистри. Момент на деклариране и доказване. 
 • Нови моменти при съставяне на методиките и показателите за оценка. Мотивиране на оценките по методиката, приемането или отхвърлянето на обосновките при необичайно ниски (дъмпингови) оферти.
 • Пазарни консултации.
Нашите лектори са:
 • Адв. Ева Радева, експерт обществени поръчки НКОП;
 • Адв. Надежда Йорданова, експерт обществени поръчки НКОП;
 • Цветан Стоевски, Директор Дирекция обществени поръчки, Столична община;
 • Даниел Динев, Държавен експерт в Отдел „Управление на качеството“ в ГД „Европейски фондове, международни проекти и програми“, Министерство на труда и социалната политика;
 • Борислав Попов - Главен директор на Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”, Министерство на отбраната, Председател на Национална Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление.
 
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА вижте ТУК
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ попълнете ТУК
 
Моля, изпратете попълнен формуляр на e-mail: vpushkariov@ppnc.bg
Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, можете да получите на  0894301526; 029810116 – Виктор Пушкарьов, Национален консултант по обществени поръчки
Очаквам Ви на нашето професионално събитие по обществени поръчки,
Адв. Ева Радева, управляващ съдружник на НКОП и изпълнителен директор на НАПИОУ

СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

06
декември

Проекти на типови договори за строителство и за определени доставки и услуги

Колеги, Агенцията по обществени поръчки публикува за обсъждане проекти на типови договори за строителство и за определени доставки и услуги.  След приключване на публичното им обсъждане стандартизираните образци на договори ще бъдат предоставени за одобрение от министъра на финансите и ще станат задължителни за прилагане от възложителите. Проектите може да…

Прочети повече

28
ноември

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

Европейската комисия във връзка с нейните правомощия е извършила преглед на приложимото национално законодателство, свързано с  транспониране и прилагане на изискванията на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета…

Прочети повече

28
ноември

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Законопроектът има за цел намаляване на административната тежест и създаване на по-добри възможности за организация на работния процес в предприятията и защита на трудовите права на работниците и служителите. Законопроектът предвижда, създаване на възможност за изготвяне на документи, свързани с трудовото правоотношение, в електронен вид, с което се изпълнява и…

Прочети повече

28
ноември

Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на стипендиантска програма в държаваната администрация

С проекта на постановление се предлага приемането на Наредба за провеждане на стипендиантска програма в държавната администрация. Приемането на наредбата е предвидено в чл.13а, ал.8 от Закона за държавния служител (ЗДСл). Наредбата има за цел да детайлизира предвиденото в чл. 13а от ЗДСл (ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.) провеждане…

Прочети повече

22
ноември

Проект на Наредба за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

Проектът на Наредба за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите е изработен на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията. С него се предвижда отмяна на Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (обн. ДВ, бр. 70 от 1998…

Прочети повече

18
ноември

Проект на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз

Проектът на Постановление на Министерския съвет за координация по въпросите на Европейския съюз е изготвен в изпълнение на мярка № 55 от Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., приет с Решение №  965 на Министерския съвет от 2016 г. Приетото в началото…

Прочети повече

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

 • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

 • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
 • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
 • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;