СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

17
октомври

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

С промени в Наказателния кодекс (НК) се разширява обхватът на понятието за ,,длъжностно лице‘‘. Качеството ,,длъжностно лице‘‘ ще бъде изрично признато и на заемащите служба в общинските администрации, на хората, изпълняващи ръководна работа или работа при обединение от търговци или друга публична функция. Проектът за промени на Наказателния кодекс, който…

Прочети повече

16
октомври

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 година

Условията и реда по прилагането на Националната програма по пчеларство за периода 2017 – 2019 г. са уредени в Наредба № 15 от 2016 г. За първи път през текущата 2017 г. чрез Програмата е предвидено да се финансират част от разходите за закупуване на техническо оборудване при първичния добив…

Прочети повече

12
октомври

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

До 23 май 2018 г. България трябва да въведе в националното си законодателство изискванията на Директива (EС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми…

Прочети повече

06
октомври

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите

Във връзка с влизането в сила от 10 юли 2017 г. на Регламент (ЕС) 2017/1084  изменящ Регламент (ЕС) № 651/2014  (ОРГО), с който се въвеждат нови разпоредби срещу преместванията в схеми за регионална инвестиционна помощ съгласно ОРГО, е необходимо приемането на изменения във всички схеми за регионална инвестиционна помощ, освободени…

Прочети повече

04
октомври

Проект на Закон за изменение на Търговския закон

Акциите на приносител да бъдат премахнати и постепенно да бъдат заменени с поименни акции. Това е един от приоритетите, залегнали в проекта на Закон за изменение на Търговския закон. Необходимостта от въвеждане на предложените с проекта изменения произтича от съществуващия риск по отношение на прозрачността на информацията за лицата, притежаващи…

Прочети повече

03
октомври

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки

С приемането на проекта на Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на техническите спецификации при възлагане на обществени поръчки се цели да се осигури изпълнението на чл.229а от ЗОП.  Освен това, се цели да се постигне определяне на условията и реда за вписване на…

Прочети повече

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

  • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
  • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
  • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;