СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

25
октомври

Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Проектът на наредба е изготвен на основание чл. 31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Целта е да бъде заменена действащата Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3) (Обн. ДВ., бр. 41 от…

Прочети повече

25
октомври

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

С изменения на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), се цели въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване…

Прочети повече

20
октомври

Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се предлагат промени в следните основни насоки: създаване на Национална аптечна карта и на предпоставки за подобряване на достъпа на гражданите до аптеки за осигуряване на лекарствени продукти; регламентиране на мерки за наблюдение на…

Прочети повече

20
октомври

ЗИД на ЗРТ

С предлаганите изменения и допълнения се цели въвеждане на разпоредбите на член 3, параграфи 2 и 4 от Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на…

Прочети повече

20
октомври

Проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн. ДВ бр. 41 от 2015г., в сила от 05.06.2015г.) търговското дружество със 100% държавно участие в капитала „Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД беше включено в списъка – приложение №1 по чл.3, ал.1 от ЗПСК. В…

Прочети повече

20
октомври

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Главната цел на предлаганото изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) е да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено…

Прочети повече

ЦЕЛИТЕ на НАПИУО

ЦЕЛИТЕ на НАПИУО

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

  • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
  • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
  • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;