Иновативна българска технология преобразява съдебната система чрез гласов софтуер

Промяната в съдебната система става факт. Скоро изцяло нов софтуер ще започне да изготвя протоколите от съдебните заседания. Уникалната технология ще позволи гласът да се трансформира в думи и изречения и в края на съдебното заседание протоколът ще бъде готов. Секретарите на съдебните състави ще коригират грешките в момента на превръщането на гласа в думи, вместо през цялото време да пишат, докато страните пледират в залата. Така работата им при изготвянето на протоколите ще бъде улеснена. Същевременно тази българска иновация, която се разработва в момента,  ще създаде надеждност на процеса, тъй като човешкият фактор няма да е решаващ и ще се избегне субективно отразяване на фактите.

Как ще стане това?

Заповядайте на 8 декември от 11 часа в Националния пресклуб на БТА (София, бул. "Цариградско шосе" 49)  на пресконференцията, организирана от Сдружение "Национална асоциация правна инициатива за отворено управление". На нея ще обявим началото на изпълнението на проекта "Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в българския съд", финансиран по Оперативна програма „Добро управление”. Неговата цел е да допринесе за модерна и ефективна съдебна система чрез необходимите институционални и нормативни реформи. Това нововъведение ще даде възможност за подобряване работата на институциите на съдебната власт, за повишаване на гражданския контрол върху реформата в съдебната система и за увеличаване на общественото доверие към нея.

Участие в пресконференцията ще вземат адвокат Ева Радева – ръководител на проекта, адвокат Елена Стоилова – правен експерт, Стефан Атанасов - адвокат по наказателно право и софтуерният експерт Чавдар Джамбазов.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

За връзка с организаторите тел: Елена Стоилова, estoilova@nalilg.org, 08922300041 и 029810116


СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

28
ноември

Проект на закон за изменение закона за собствеността

С предложените промени в Закона за собствеността се удължава предвиденият срок за спиране на придобивната давност спрямо държавата и общините. С оглед защита на държавния и обществен интерес определеният в закона срок до 31 декември 2017 г. да бъде продължен с пет години. Неудължаването на срока би довело до придобиването на имоти…

Прочети повече

21
ноември

Проект на Закон за изменение на Закона за социално подпомагане

С предлаганите промени в Закона за социално подпомагане се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Лицата, които не са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, при заявяване на административната услуга по вписване в регистъра на доставчиците на социални услуги няма да прилагат…

Прочети повече

07
ноември

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за устройство на територията

Предложеното изменение на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е в изпълнение на мерките, предвидени в  т. 2, буква „л“  на Решение № 496 на Министерския съвет  от 29 Август 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване…

Прочети повече

31
октомври

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори

С предложените промени в Наредба № 2 г. от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение…

Прочети повече

25
октомври

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците

Необходимостта от изменение и допълнение на Закона за митниците се обуславя от наличието на несъвършенства в съществуващата към момента нормативна уредба и необходимост от уеднаквяване на практиката, както и прецизиране на разпоредбите с цел практическото им прилагане. Целта на законопроекта е да се приведе националното законодателство в съответствие с митническото …

Прочети повече

24
октомври

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците, приета с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2003 г.

Предложените изменения и допълнения с проекта на постановление имат за цел подобряване на правната уредба, отстраняване несъвършенства и непълноти в съществуващата към момента нормативна уредба, прецизиране разпоредбите с оглед практическото им прилагане, както и актуализация на размера на таксите, които се събират от Агенция „Митници“ за допълнително предоставени услуги. В…

Прочети повече

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

  • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
  • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
  • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;