СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

Национална асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление (НАПИОУ) представлява пълен набор от дейности, които НАПИОУ предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
 

ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ

"НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ ” е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. 

18
януари

Проект на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност

Във връзка с приетите изменения и допълнения в Закона за съдебната власт, в сила от 09.08.2016 г., с които се внасят промени в реда за придобиване на юридическа правоспособност е изготвен проект на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност. Наредбата има за цел да уреди материята относно: 1. реда за…

Прочети повече

09
януари

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017 г.

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи размер на линията на бедност за страната за 2017 г. от 314 лв.  Нейният размер трябва да задоволява предварително дефинирани минимални жизнени потребности и се изчислява като процент от медианния общ нетен еквивалентен доход за страната. Минималните жизнени потребности…

Прочети повече

09
януари

Проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата (МРЗ) за страната за 2017 г.

Политиката в областта на доходите е в основата на политиката за съхранение и развитие на човешкия капитал.  За определянето на нов размер на минималната работна заплата от 460 лв., способства икономическия растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаване броя на заетите  и тенденциите в ръста на средната работна…

Прочети повече

05
януари

ПОКАНА / INVITATION

  за участие в процедура за избор на асоциирани партньори за съвместно участие в процедура чрез подбор на проектни предложения ВС05М2ОР001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 to participate in the selection procedure for associated partners for…

Прочети повече

05
януари

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Сред новите моменти в закона са разработването на регламент за националните курорти, създаване на специализирано звено за контрол към министъра на туризма, допълнително гарантиране правата на потребителите при организирани пътувания с туроператор и др. В закона се създава нова глава, с която се въвежда регламент и се определя начинът за…

Прочети повече

05
януари

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците

МОСВ разработи проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, с който се изменя списъка на отпадъците в съответствие с Решение 2014/955/ЕС. С проекта на НИД на Наредба № 2 се правят промени в обозначенията на свойствата, определящи отпадъците като опасни, за…

Прочети повече

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

ЦЕЛИТЕ на НАПИОУ

са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

  • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;

  • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
  • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
  • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;