ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Публично-частното партньорство (ПЧП) е водещ инструмент за реализацията на инфраструктурни проекти в цял свят. Необходимостта от развита публична инфраструктура, като двигател на икономическото развитие на страната, и ограничените бюджетни средства за нейното изграждане и поддържане, са основните предпоставки за възникването и разпространението на тази форма на сътрудничество между публичните органи и частния сектор. Основните характеристики и предимства на публично-частното партньорство са:

– Дългосрочен договор между публичен и частен партньор за предоставяне на услуги от обществен интерес, базиран на нови или подобрени активи;

– Частният партньор участва във всички етапи на реализацията на проекта – проектиране, строителство, финансиране, поддържане и/или експлоатацията на обекта;

– Публичният орган дефинира целите, определя изискванията за качество и количество и контролира изпълнението;

– Частният партньор финансира изцяло и по-голяма част от реализацията на проекта;

– Справедливо разпределение на рисковете между партньорите на база на това кой може по-добре да се справи с тях;

– Механизмът на плащане от публичния сектор се обвързва с изпълнението;

– Подобряване на управлението на обекта и повишаване качеството на услугите;

– По-добра стойност на вложените средства.