Състезателен диалог

Състезателният диалог бе въведен като нов вид процедура за договаряне за обществена поръчка от директива 2004/18/ЕО, която го определя като “процедура, при която всеки икономически оператор може да заяви желание за участие и съгласно която възлагащият орган провежда разговор с кандидатите, допуснати до тази процедура , с цел определяне на една или повече алтернативи, отговарящи на неговите изисквания и въз основа на която избраните кандидати получават покана за участие в търг “(чл. 1 (11) (в)).