ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Предоставена от Георги Манасиев – експерт на НАПИМС

Казус: В урегулиран поземлен имот/парцел/ кад.№ 2601, кв.108 по плана на гр.Вълчедръм-частна общинска собственост, отреден за нафтопункт, около 1983 г. е извършено монтиране на павилион с 1 бр. колонка за дизелово гориво и подземна цистерна от “Топливо”- Михайловград, без документи за строителство и отстъпено право на строеж.
В момента собственик на терена е община Вълчедръм, а на съоръжението-“Топливо”АД – София.
Постъпило е искане от “Топливо”АД за отстъпване право на строеж.
Моля да ни поясните възможно ли е това при спазване разпоредбите на ЗУТ и ЗОС или друг начин за решаване на проблема.

Във връзка със запитването възможно ли е отстъпването на правото на строеж на “Топливо”АД – София върху урегулиран поземлен имот-частна собсвеност на община Вълчедръм, за павилион с 1 бр. колонка за дизелово гориво и подземна цистерна, изградени без документи за строителство и отсъпено право на строеж през 1983 г.
Въпросът може да се разгледа в два аспекта в зависимост от характера на изградените обекти.
1. В случай, че изградените съоръжения са преместваеми и не са трайно прикрепени към терена – частна общинска собственост, проблемът следва да се разреши съгласно разпоредбата на чл.56 от ЗУТ. Собственик на съоръженията , разглеждани като движими вещи, е “Топливо” АД -София и за тях следва да се издаде разрешение за поставяне, по ред установен с наредбата на Общински съвет – Вълчедръм и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината.
2. Ако съоръженията са трайно прикрепени към терена, същите представляват недвижими вещи по смисъла на чл.110 от ЗС и следва да се разглеждат като трайни подобрения към имота. В този случай не може да се отсъпи право на строеж върху частна общинска собственост , тъй като съоръженията са отдавна изградени и завършени, а правото на строеж се отстъпва преди строежа на обекта да е реализиран, т.е преди завършването му в “груб строеж”, съгласно чл.181, ал.1 от ЗУТ.
От цитираното по-горе писмо се установява, че за съоръженията не са били издавани необходимите строителни книжа, следователно последните се явяват незаконен строеж по смисъла на чл.224, ал.1, т.3 от ЗУТ. Понеже съоръженията са били изградени през 1983 г. и урегулираният поземлен имот, върху който са прикрепени, е бил отреден за нафтопункт, което означава, че са били допустими по действащия подробен градоустройствен план към момента на изграждането им, към тях следва да се приложи разпоредбата на §16, ал.1 от Преходните разпоредби на ЗУТ, съгласно която те са търпими строежи и не подлежат на премахване. Необходимо е да се установи от компетентните общински органи дали изграденото е в съотвестствие с правилата и нормативите, действали по време на извършването му или съгласно ЗУТ. Тези “търпими” строежи могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на Удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.
С оглед споменатото в писмото, че за изграденото няма отстъпено право на строеж, е препоръчително да се изследва задълбочено собствеността върху съоръженията, доколкото същите представляват приращение по смисъла на чл.92 от ЗС. С оглед на конкретните обстоятелства , свързани със собствеността на терена, са възможни различни хипотези. Ако напр. земята, върху която са изградени, първоначално е била държавна собственост, държавна собственост са били и съоръженията, изградени без отстъпено право на строеж , по силата на правилото-собственикът на земята е собственик и на построиките върху нея. Възможно е , към този момент на държавна собственост, съоръженията да са били включени в капитала на “Топливо” АД-София, в който случай същите трябва да да се считат собственост на дружеството, съгласно чл.2, ал.4 от Закона за държавна собсвеност.
От друга страна е възможно, съоръженията да не са били включвани в капитала на посоченото търговско дружество, в който случай, същите може по силата на приращението да са станали общинска собственост, след като собствеността върху терена е общинска. В този случай строежите ще се узаконят на името на соабственика на земята по чл.226, ал.4 от ЗУТ, а отношенията между строителя и собснтвеника следва да се уредят по чл.72-74 от Закона за собствеността. В последната хипотеза общината може да прехвърли собствеността върху съоръженията на “Топливо”АД-София, със или без урегулирания поземлен имот, в който са изградени, възмездно или безвъзмездно, или да учреди на дружеството правото на ползване върху тях, съгласно правилата на гл. IVот Закона за общинската собственост.