НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ “ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ”

е основана на 09.07.1999 г. и е официално регистрирана на 08.10.1999 г. Работата на организацията стартира от датата на основаването й с 28 члена. Истински дейността се разгръща от 1 март 2000 г., когато се провежда първият дискусионен форум на НАПИМС. В настоящия момент в НАПИМС членуват 200 юрисконсулти на общини, на министерства и областни администрации, както и адвокати, обслужващи местното самоуправление. НАПИМС има изградена и работеща ефективно, мрежа от регионални представители в областните градове.

ВИЗИЯТА на НАПИМС е да бъде “Надеждният партньор и юридически съветник на местното самоуправление”.

МИСИЯТА на НАПИМС е да създава и подобрява правната среда за адекватен отговор на обществените очаквания в процеса на интеграция на Република България към европейските структури.

ЦЕЛИТЕ на НАПИМС са реализиране на ефективно местно самоуправление в Република България чрез подобряване на законодателната среда в областта на местното самоуправление и диалог с централната власт, повишаване ролята на местните власти  и на жените в процесите на интеграция на България с Европейския съюз, утвърждаване на гражданското общество, контрол и борба с корупцията, защита на човешките права, духовните и материалните ценности, здравеопазването, околната среда и развитие на туризма. За постигане на своите цели сдружението:

 • Разработва предложения за промяна и усъвършенстване прилагането на нормативната уредба на местното самоуправление;
 • Подпомага прилагането на европейското законодателство в Р. България;
 • Членува в международни правни организации и в сдружения, чиято дейност е свързана с местното самоуправление;
 • Оказва квалифицирана правна помощ на общините, НСОРБ, ФРМС, регионалните асоциации на общини, центровете за регионално икономическо развитие и на други юридически лица;
 • Изгражда трайни знания и умения в публичната администрация за адекватен отговор при компетентното тълкуване, прилагане и преодоляване на колизиите в действащото законодателство решаването на практически проблеми в процесите на приобщаване на Р. България към световните практики;
 • Лобира за интересите на местното самоуправление в Р. България на регионално и национално равнище, за създаване на нов облик на местната власт и изграждане на паритет в отношенията с централните органи на управление.
 • Разработва правни способи и анализира и разпространява съдебни практики за осигуряване на прозрачност и гарантиране на граждански контрол в действията на публичната администрация;
 • Извършва мониторинг на законосъобразността на действията на местните власти и идентифицира действия/бездействия, водещи до корупция;
 • Съдейства активно за въвеждане и прилагане на медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове;
 • Работи в областта на равнопоставеността на половете и насърчаване ролята на жените в управлението;
 • Разработва правни модели за развитие и защита на туризма, околната среда и здравеопазването.
 • Осигурява техническа помощ на държавни институции и общини при работата по оперативните програми и националните планове;
 • Предоставя квалифицирана помощ на държавни институции и общини при разработването на проекти по оперативните програми, националните планове и различни Европейски фондове;
 • Работи за подобряване качеството на образованието и обучението, в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието;
 • Работи за подобряване капацитета на държавната и общинската администрация в България.