М Н Е Н И Е

предоставено от Марин Ножаров – юрисконсконсулт към община Асеновград

ОТНОСНО:

1. необходимото по закон съдържание на списъците по чл.3, ал.2 от ЗПСК;
2. значението на чл.34, ал.2 от ЗПСК
3. срока по чл.28, ал.2 от ЗПСК;

1. На проведения от НАПИМС дискусионен форум “Новият правен режим на приватизацията и следприватизационния контрол” на 26.04.2002 г. изказаните мнения от лекторите бяха обединени относно: изчерпателност на списъците по чл.3, ал.2, включване в списъка по чл.3, ал.2,изр.1 само на общински участия в капитала на търговски дружества, а в списъка по чл.3, ал.2, изр.2-всички възможни обекти на общинската приватизация по чл.1, ал.2 от ЗПСК.
Вторият списък бе наречен “отлагателен”. Представиха се виждания, че с разпоредбата на чл.3, ал.2 законодателят цели: “…да се даде моментна снимка на общинската собственост..”/А.Дюлгеров/ и “…инвентаризация на цялото общинско имущество.”,”Волята на законодателя е да види какво притежава една община, без жилищата…”/И.Димитров/.
С оглед казаното, моето мнение се явява особено.
Разпоредбата на чл.3, ал.2, изр.1 е категорична, че “списък 1” трябва да съдържа общински участия в капитала на търговски дружества. Този списък трябва да бъде приет от всеки един Общински съвет в срок до два месеца от влизането в сила на закона, т.е. до 22.05.2002 г. включително /чл.5, ал.5 от Конституцията/.
Срок за обнародване в “Държавен вестник” закона не изисква, но като се има в предвид конститутивното значение на факта на обнародването относно откриването на приватизационната процедура за тези обекти, то необходимо е всеки Общински съвет незабавно да изпрати за публикуване до редакцията на “Държавен вестник” приетото решение относно “списък 1”.
“В същия срок се приема и обнародва и списък на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ал.3, т.2.”
Прави впечатление, че чл.3, ал.2, изр.2 отново говори за “общинското участие” като обект на приватизация, макар и да не се пояснява, че е в капитала на търговски дружества. Явно, че такова участие не може да е в обект по чл.1, ал.2, т.2 или 3 от ЗПСК, примерно: в общински нежилищен имот, който се ползва за стопански цели.
Следователно обект на приватизация по чл.3, ал.2, изр.2 и съдържание на “списък 2” отново ще са общински участия в капитала на търговски дружества.
Препратката, която ползва чл.3, ал.2, изр.2 към ал.3, т.2 е относно реда, по който ще се обявяват за приватизация участията, включени в “списък 2”, а не относно обектите по ал.3, т.2, които обекти според лекторите на форума също трябва да се включат в “списък 2”.
А този ред по чл.3, ал.3, т.2 е: чрез приемане на отделни решения от Общинските съвети, когато решат и ако решат да открият процедура за приватизация за конкретен обект по чл.3, ал.3, т.2 – ред, който се ползваше и по отменения ЗППДОП.
Щом Общинския съвет прецени, че няма да е в интерес на териториалната общност да се разпореди с конкретно право на собственост, чийто титуляр е Общината, то решение за откриване на процедура относно това право, няма да има /арг. от чл.140 от Конституцията/.
Доколкото може да се долови от някъде волята на законодателя вън от законовия текст – това са мотивите към законопроекта “ЗПСК”, а там се казва, цитирам: “С влизането в сила на ЗПСК всички държавни и общински търговски дружества ще са в процедура за приватизация, с изключение на дружества, включени в списък, приет от Народното събрание – за търговските дружества с над 50 на сто държавно участие, и от Общинските съвети – за търговските дружества с над 50 на сто общинско участие. Целта е незабавно стартиране на приватизацията на останалите държавни и общински дружества, което да не зависи от волята на определени органи и не се свързва с вземане на решения от тях, което ще способства за окончателното и ефективно приключване на този процес в страната”. /стр.1, абз.2 от мотивите, подписани от министър-председателя/.
Следователно воля за инвентаризация на други обекти по чл.1, ал.2 от ЗПСК освен на мажоритарните участия няма.
Така че, Община “Х” не е съгласна да се раздели с минотарния си дял в “У-Газ” ООД. Понеже той й носи добър дивидент тя не смята да го постави дори в “списък 2”, защото и този списък е за приватизация по принцип. Най-малко на “списък 2” трябва да му се признае ролята на дългосрочен план, който ще е основа за изготвяне на годишните планове по чл.6, ал.2 от ЗПСК.
2. На състоялия се дискусионен форум представителите на общините бяха посъветвани минотарните дялове да не се обявяват в “списък 1”, за да не се влезе в противоречие с изискването на ТЗ за даване на съгласие от общото събрание на ООД за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
Дори включени и в “списък 2”, при решение за откриване процедура за приватизацията на конкретния дял отново ще се постави същият въпрос – ще възникне ли колизия.
Въпреки, че ООД се разглеждат в доктрината като гранични между дружествата на личността и капиталовите, безспорно е, че ООД е капиталово дружество и отговорността на съдружника е до размера на дяловата му вноска в капитала.
Смятам, че законодателят е предвидил с новия ЗПСК възможния конфликт между съдружниците и го е решил с въвеждането на специалната по отношение ТЗ норма на чл.34, ал.2 от ЗПСК, а именно, че при прехвърляне на дялове по реда на ЗПСК купувачът на дяловете се смята за съдружник в дружеството от момента на прехвърлянето на собствеността върху дяловете съгласно приватизационния договор.
Санкцията на общото събрание за приемане на нов съдружник не е необходимо условие, за да се смята купувачът на дружествен дял за съдружник в ООД при придобиване по реда на ЗПСК. Приватизационният закон не предвижда процедура по даване на съгласие от Общото събрание на ООД в случай на разпореждане от страна на съдружника – конкретната община със собствените й дялове нито предварително, нито последващо.
На същата плоскост трябва да се разглеждат разпоредбите на ЗПСК и ТЗ при прехвърляне на акции – чл.33 от глава седма от ЗПСК, която съдържа особените правила за “прехвърляне на права при приватизация”.
3. Значението на срока по чл.28, ал.2 от ЗПСК събуди интерес у мен поради свързването му от лектор на форума с обектите, включени в списъка по чл.3, ал.2, изр.2 от ЗПСК, а не с тези, включени в списъка по чл.3, ал.2, изр.1 от закона, какъвто е смисълът на разпоредбата. Чл.28, ал.1 изключва от забраната обектите, включени в списъка по чл.3, ал.1, съответно в списъка по чл.3, ал.2, изр.2, т.е. забраната се отнася за обектите, за които вече е открита процедура с включването им в “списък 1”. Иначе не може и да бъде, понеже изискването за срок, в който да се възложи анализ на правното състояние може да се поставя само за открити процедури, като техен задължителен етап /чл.26, ал.1 от ЗПСК/.
С оглед предстоящото формиране на писмени препоръки по прилагането на ЗПСК до общините от НАПИМС, което ще има за пряка последица уеднаквяване на практиката на повечето общини по ЗПСК, и като се има в предвид огромният ефект, който ще се получи върху стопанската дейност на общините и върху общинската собственост в зависимост от съдържанието на списъците по чл.3, ал.2 от ЗПСК, поради липсата на гаранции срещу последващо допълнение на законодателството в посока на приватизиране на “инвентаризираното” по списъците в срок, предлагам в препоръките да се тълкува по-скоро буквата, отколкото духа на закона, като се даде възможност на общините сами да докажат, че могат да действат гъвкаво, в интерес на териториалната общност, и съобразно закона.