ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
От Стефан Константинов Катев – началник отдел “Правно и нормативно обслужване” при община Плевен, член на НАПИМС

 

КАЗУС : Предприятие, което е с едноличен собственик на капитала община Дряново, е сразностранен предмет на дейност и функционира като обособени производства и дийнисти. Обособени са цех “Конфекция”, цех “Дърводелски” и цех “Метален”.
Към края на 2001 г., размерът на задълженията на предприятието е около … лв., почти цялата сума, от които е към държавата. В същото време в предприятието работят повече от 100 човека и Общината има интерес да запази техни брой, както и предмета на дейност на дружеството.
С решение на Общинския съвет предприятието е включено в Програмата за преобразуване и приватизация на общинската собственост за 2001 г. на обособени части чрез конкорс. Управителят на дружеството е упълномощен да изпълни изискванията по чл. 1а от дийстващата към този момент Наредба за конкурсите, както и да възложи извършването на правен анализ и оценка на обекта на приватизация ЕООД – обособени части. Към настоящия момент тези действия са извършени и предстои вземане на решение за обявяване на конкурс.

 

ОТГОВОР: Поставените въпроси свързани с приватизацията в принципно отношение, имат поне два аспекта – юридически и икономически, свързани със съответните последици включително и социални. Определящ е икономическия, макар той да се подчинява на юридическите норми, затова е необходимо да е налице ясна визия какъв точно ефект се цели при приватизацията на конкретния обект – дали чисто касова, насочена главно към получаване на средства и съответното им усвояване или такава със силен социален елемент – запазване на работните места, влагане на инвестиции за развитие на предприятието и оттам запазването му като данъкоплатец / от което пак печели Общината /, за сметка на по-ниска цена при продажбата.
При настоящето общо икономическо състояние на страната идеалния вариант на приватизация – висока продажна цена надвишаваща тази на активите, запазване и увеличаване на работните места, значителни по обем инвестиции разширяващи дейността и оборота, а оттам увеличаване на плащаните данъци и осигуровки – е трудно постижим. Той е възможен, когато фирмата има висока стойност на неамортизирани дълготрайни материални активи, съвременно технологично оборудване, отлични пазарни позиции и т. н. Очевидно във Вашия случай, както го описвате, не е така и затова трябва да се определят приоритетните цели.
По конкретните въпроси:
1. Съществува ли в новия Закон за приватизация и следприватизационен контрол възможност, посредством която поступилите средства от приватизацията да бъдат оставени на разпореждане на дружеството?
В новия ЗПСК не е регламентирана възможност при приватизация на обособени части от дружество с едноличен собственик на капитала община, постъпилите средства да остават на негово разположение. Тази възможност при определени условия е предвидена, само когато Държавата е едноличен собственик – чл. 8, ал. 2. Защо общините са лишени от тази възможност, лично аз не намирам логично обяснение, особено като се има предвид обсъждания случай, който никак не е рядко явление. Ако Общински съвет – Дряново приеме все пак подобно решение, то не просто ще е незаконосъобразно, а направо нищожно поради противоречие със закона и няма да породи никакви правни последици, дори и съответния Областен Управител да не е упражнил правомощията си по чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията. Всяка сделка основана на такъв акт също ще бъде атакуема и затова е безсмислено да се приема. Не сте и в хипотезата на пар. 17, ал. 1, изр. 1-о от ПЗР на ЗПСК, т. е. да довършите процедурата по досегашния ЗППДОбП, защото както сами посочвате тепърва ще обявявате конкурс и не е определен купувач. Следователно се прилага изр. 2-о на разпоредбата – процедурата трябва да продължи и приключи по ЗПСК, разбира се при спазване на пар. 13, ал. 2 от ПЗР за приложението на заварените подзаконови актове. По сметка на дружеството се превеждат средствата от приватизация на обособени части, но само ако то НЕ Е еднолична собственост на общината – чл. 10, ал. 4. За да попаднете в тази хипотеза трябва ЕООД да стане ООД, т. е. да бъде приет нов съдружник. Това може да стане по два основни способа:
А/ При приватизация първоначално на миноритарна част / под 50 % / от дяловете по ЗПСК.
Б/ Прехвърляне на дялове по Търговския закон или увеличаване на капитала чрез приемане на нов съдружник – чл. 129 във връзка с чл. 122. Възможно е обаче това да се изтълкува като заобикаляне на ЗПСК.
2. Могат ли средствата от приватизация на дружеството да се използват за погасяване на негови публични задължения, т. е. за данъци ?
Категорично – не. Един от аргументите се съдържа в отговора на първия въпрос – кога те остават на негово разположение. Втория аргумент се съдържа в чл. 10, ал. 1 – текстът е достатъчно ясен и категоричен и не подлежи на двояко тълкуване. Ясно е посочено къде отиват средствата, как се разпределят и за какво могат да се използват.
3. По какъв начин следва да бъде извършена сделката, за да могат да бъдат погасени задълженията на дружеството и новите собственици реално да придобият имуществото предмет на сделката, като не се стига до обявяването му в несъстоятелност и спиране на дейността му, дори временно ?
Отговорът на третия въпрос не е чисто юридически и не се съдържа в ЗПСК. В уводната част на това становище изразих личното си мнение по него. Има два основни варианта на действие, ако дружеството остане ЕООД:
А/ Продажба на цена по-ниска от пазарната / изготвената оценка / – тя се обосновава именно от наличието на задължения, нужда от инвестиции и т. н. Трябва да се има предвид, че оценката е само с препоръчителен характер – чл. 26, ал. 2.
Б/ С цел оздравяване на дружеството, да се иска разсрочване или отсрочване на задълженията му към Държавата по реда и условията на чл. 147 и следващите от Данъчно-процесуалния кодекс. Ако имате достатъчно институционална подкрепа и лоби / съответния Областен Управител, депутати от региона / за подобно искане, може и се постигне. Според мен това е само правна възможност и такива искания се удовлетворяват по изключение в особени случаи – предприятието е структуроопределящо за икономиката или отрасъл от нея, чисто временни затруднения и други ограничени хипотези. Не съм запознат с практиката на Министерство на финансите и затова само изказвам предположения.
В заключение трябва да се подчертае, че това становище отразява личната позиция на автора по обсъжданите въпроси и проблеми и тя по никакъв начин не ангажира Община Плевен. Надявам се, че сме били полезни – както аз, така и Сдружение НАПИМС и ще си сътрудничим и в бъдеще.

Изготвил: / п /
/ Ст. Катев /