ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ

 

КАЗУС: По отношение на поставен казус относно промяна в сключен договор по реда на ЗОП за охрана на общински обекти, сключен през януари 2007 г., когато минималната работна заплата за страната, определена в ПМС е в размер на 180 лв.

Принципно е положението залегнало в ЗОП, че страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Смисълът на забраната за изменение на сключените договори за обществени поръчки следва да се търси във връзка с основната цел на закона, изразена в чл.1 ЗОП – осигуряване на ефективност при разходването на бюджетни средства. По този начин забраната се явява гаранция срещу евентуални злоупотреби с бюджетни средства от страна на възложителите чрез последващи изменения на договорите, при които се стига до по-неблагоприятни за възложителя от финансова гледна точка условия от първоначално договорените.
От всяко правило има изключение и то е уредено в чл.43, ал.2, т.1 и 2 ЗОП, от което следва че договорите, сключени по реда на ЗОП и НВМОП могат да бъдат изменяни при наличие на едно от посочените в закона обстоятелства, а именно:

1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете по договора, или
2. при изменение на държавно регулирани цени или намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

В конкретният казус се касае за проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с обект: „Охрана на общински обекти”, която е приключила със сключване на договор за възлагане на обществена поръчка. Забраната на чл.43, ал.1 ЗОП е изключение от общото правило, поради което не следва да се тълкува разширително.
Трябва точно да се определи приложното поле на разглежданата норма, което е свързано с установяване на точния смисъл на разпоредбата. Съгласно чл.46, ал.1 от ЗНА това става чрез тълкуване, при което трябва да се търси смисълът, отговарящ най-много на други разпоредби, и да се изхожда от целта на тълкувания акт.