1. КОНСУЛТАЦИИ

1.1.Писмена консултация Предоставя се от експерт в съответната област, въз основа на писмена заявка, в която се излага проблемния правен казус, като се описва конкретната фактическа и правна обстановка. Заявката се придружава и от копия на съответните документи, които са относими към казуса. Посочва се и краен срок, в който трябва да се даде консултацията, като се имат предвид законните срокове, в които общината или дружеството – заявител трябва да извърши определено правно действие. Консултацията се предоставя на заявителя на хартиен и електронен носител, като тя се завежда и в базата данни с писмени консултации, която се съхранява в офиса на Сдружението.

1.2.Консултация на място Предоставя се от консултант – експерт в съответната област на правото на територията на населеното място общината – заявител или в населеното място, където се намират документите и лицата, работили по казуса. Този вид консултация се предоставя при особено сложни правни казуси, когато фактическата и правната обстановка не може да бъде представена точно и пълно от заявителя и експертът трябва да събере на място необходимите данни, да проведе разговори със съответните общински служители или трети заинтересувани страни и да състави становището си. Заявителят има задължението да осигури помещение в сградата, където ще се проведе запознаването с необходимите материали и разговорите със съответните служители, които са работили по казуса. След провеждането на консултацията се съставя протокол, в който се описват имената на длъжностните лица, на които е предоставена консултацията, имената консултанта, резюме на ефекта и оценка на качеството на консултацията. Протоколите се завеждат в специален архив на консултациите на място, като копие се прилага и към партидата на консултанта, извършил консултацията.

1.3.Устна консултация Провежда се по телефона или в офиса на Сдружението, след предварителна заявка, в която се представят необходимите данни, с които експертът да се запознае предварително. Уговарянето на точния час и приблизителното времетраене на консултацията се координират от офиса на Сдружението, като последващи промени в графика трябва да се съобщят на страните най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на срещата. Провеждането на консултацията може да се стенографира или запише и да се документира, като също се прилага към архива на устните консултации и партидата на съответния консултант.

1.4 НАПИМС предлага и Пакет правни консултации. Той включва 5 писмени и 10 устни консултации от експерти на НАПИМС и представлява един много удобен начин за навременното решаване на правни казуси, каквито често възникват в общините. Този “Пакет правни консултации” е с обща цена. С неговото закупуване се осигурява възможност за компетентна и бърза помощ на общинските юристи в разрешаването на възникналите правни казуси и то на цена много по-ниска от цената на индивидуалната консултация, а за 10 устни консултации всъщност не се заплаща нищо. След получаване на петте писмени и десетте устни консултации, има възможност за нов абонамент при същите условия. За да се абонирате, е достатъчно да направите писмена или заявка по телефона, да посочите точния адрес, на който да се изпращат бюлетините, лице за контакт и неговите телефони за връзка, както и да изпратите по пощата или факса копие от платежното нареждане за платен абонамент.