Обществени поръчки

На 4 март 2009г. влезе в сила Закона за изменение …

На 4 март 2009г. влезе в сила Закона за изменение …

На 4 март 2009г. влезе в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 24 от 31.03.2009г.). – 2009-04-03
Измененията предвиждат, че предварителният контрол ще обхваща процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство над 5 150 000 евро (без ДДС), а съответно –  за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от 1 000 000 лв. (без ДДС), и то когато през последните две години при бенефициента са установени нарушения при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с влязло в сила наказателно постановление или решение на орган по обжалване.

Предварителния контрол включва:

  • изготвяне на доклад относно съответствието на проекта на решение за откриване и подлежащите на утвърждаване с него обявление или покана за участие и документация за процедури за възлагане на обществени поръчки или конкурсни програми с изискванията на ЗОП;
  • изготвяне на доклад за съответствие на техническите спецификации от документацията  за участие в процедурата със специфичните изисквания на съответния нормативен акт и изискванията по този закон и одобрения проект по съответната програма;
  • работата на комисията за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • протоколите или докладите от работата на комисиите.

Докладът за съответствие на проекта на документация ще бъде изготвен от от външни експерти, притежаващи знания в съответната област, и ще се предоставя на управляващия орган. Предвижда се един от експертите, изготвили доклада, ще участва като член или консултант в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Външните експерти, необходими по всяка програма, ще бъдат определени  с обществена поръчка от съответния управляващ орган или междинно звено.