Uncategorized

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Действащата редакция на разпоредбите и приложенията на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел следва да бъдат съобразени с някои нови разпоредби на закони и подзаконови нормативни актове, които са влезли в сила или предстои да влязат – Закона […]

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2016 г.

Проектът на ПМС предвижда промяна в чл. 10, ал. 3 от Глава втора „Обстоятелства, подлежащи на вписване в регистъра на постъпилите сигнали и установени нередности, ред за извършване на проверка за установяване на нередности и докладване на нередности”, Раздел II „Проверка за установяване на нередност или липса на нередност” от Наредбата. Необходимостта от промяна на […]

Проект на ПМС за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Общините бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са силно затруднени да осигуряват собствени средства за междинни и финални плащания към изпълнителите по съответен проект, преди подаването и одобряването на заявките за междинно и окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“. Поради факта, че общините бенефициенти по Програмата за […]

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

С приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка ще се постигне: пълното привеждане на изискванията на законодателството на Европейския съюз (ЕС) към регулаторната рамка за централната банка; пълно съответствие по отношение на изискванията за институционална, функционална и персонална независимост на БНБ; пълно съответствие по отношение на изискванията за забрана […]

Концепция за централизиран регистър на административнонаказателните производства на централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт

Настоящата Концепция има за своя основна цел да очертае съдържанието и функциите на централизирания регистър на административнонаказателните производства на централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт, на базата на проведения анализ на обобщените резултати от административнонаказателната дейност в периода 2012 – 2017 година, проучване на възможностите за дигитализиране на дейността, в контекста на цялостната […]
Posted on

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

Целта на предлагания проект на Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, е да се гарантира непрекъснатост на процеса по заявяване и предоставяне на електронни административни услуги. Това ще се осъществи чрез удължаването на срока на използването на квалифицирания електронен подпис като средство за електронна идентификация […]
Posted on

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление №110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет

С проекта на постановление се предлага да бъдат приети промени, в резултат на които Съветът за развитие ще може пълноценно да изпълнява своите нормативно определени функции, свързани с осъществяване на координация, мониторинг и контрол на разработването, изпълнението и отчитането на управленската програма на правителството, и по-конкретно тези, свързани с изпълнението на мярка 251 „Приемане на […]
Posted on

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за правната помощ

Законопроектът е изготвен във връзка с предприемане на мерки с цел окончателното постигане на целите на Решение № 496 от 29 август 2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне […]
Posted on

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Със законопроекта се цели: установяване на нормативни правила и условия за поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната; въвеждане в националното законодателство на задължение за възложителите на обществени поръчки да получават и обработват електронни фактури във връзка с изпълнение на договори за обществени поръчки, в съответствие с изискванията […]
Posted on

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (ЗИД на ЗАПСП) е изготвен с цел въвеждане на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните […]
Posted on