4.1. Обучение се провежда по инициатива на :

-НАПИМС – когато има обективна необходимост от подобряване квалификацията на целевите групи, поради законодателна промяна на нормативната база.

-по направена заявка – обучение може да се направи на място и само за отделна целева група или няколко, когато те са отправили писмено искане за това. Обученията могат да бъдат по една от посочените приоритетни теми на НАПИМС, както и по предложена от заявителите, според тяхната необходимост и нужди, както и съобразно сферите на дейност, в които НАПИМС има капацитет от експерти.

4.2.Лектори Подборът на лектори се извършва въз основа на картотека, в която за всеки преподавател се записват:

-основните области, теми и професионален опит като специалист и като обучаващ, удостоверени със съответните сертификати;

-броя и продължителността на семинарите на Сдружението, на които е бил лектор.

4.3.Обучението е насочено към следните целеви групи:

-Юристите в общините – юрисконсулти и адвокати, обслужващи общини;

-Чрез регионалните асоциации – към общинските служители, кметовете, общинските съветници;

-Кметове и общински съветници ;

-Общинска администрация;

-Юристи в областни администрации, министерства и други ведомства;

– Бизнес средите – мениджъри на търговски дружства с общинско участие;

-Неправителствени организации;

– Други.

4.4. Приоритетни теми на обучения

-Практически проблеми при възлагане на обществените поръчки

– Управление на общинската собственост пряко от общините или чрез търговски дружества. Сделки с общински капитал.

– Управление и разпореждане с държавна собственост.

– Сделки с дружествен капитал и управление на дружествен дял и акционерно участие в смесени търговски дружества

– Търговско право

– Практически аспекти на регионалното развитие

– Стратегическо планиране

-Приватизация и ефективно използване на следприватизационния контрол

– Устройство на територията

– Концесии и концесионен договор. Контрол на концедента.

– Оптимизация работата на общинската администрация и общинския съвет

– Лобиране

– Други