5.1.Организирането на дискусионни форуми има за цел да даде възможност на всички страни заинтересовани от промяна и усъвършенстване на нормативната база на местното самоуправление да споделят своя опит по прилагане на законодателството в тази област, както и предложенията си за промяна в рамките на градивна дискусия. В тази дискусия могат да участват неправителствени организации, граждански сдружения и комитети, които работят за подобряване на местното самоуправление.

– 5.2. Разработва се въз основа на заявка от най – малко двама кмета на Общини, и/или председатели на Общински съвети, представители на юридическо лице с нестопанска цел, или друго заинтересувано лице от изброените по- горе лица, с посочване на примерна тема на форума, предложения за промяна в нормативната база, предпочитана дата и място на провеждане на форума.