Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ“

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ“

Днес, 27.02.2023г.,

По решение на управителния съвет от 23.02.2023г. на Сдружение с нестопанска цел “НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ”; ЕИК 130213546, наричано по-долу за краткост „Сдружението“ или „НАПИОУ“ , със седалище и адрес на управление в Монтана, п.к. 3400, ул. Свети Климент Охридски № 5А, ет. 5, на основание чл. 13, ал. 2 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание в гр. Монтана, п.к. 3400, ул. Свети Климент Охридски № 5А, ет. 5 на 03.04.2023г. от 11:00ч. при следния дневен ред:

  1. Приемане отчета за дейността на НАПИОУ за 2022 г.;
  2. Приемане на финансовия отчет за приходите и разходите на НАПИОУ за 2022 г.;
  3. Приемане на проекто – бюджета на НАПИОУ за 2023 г.;
  4. Промяна в броя и/или състава на Управителния съвет на Сдружението;
  5. Промяна в Устава на Сдружението и приемане на нов Устав;
  6. Промяна в броя и/или състава на органите на Фондация „Икономика и Право“ и съответна промяна в Учредителния акт;
  7. Други;

При липса на кворум съгл. чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12:00ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове да участват в ОС. Членовете на сдружението, които не могат да участват в събранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава на Сдружение НАПИОУ могат да упълномощят член на сдружението, който да ги представлява.

Posted in Новини