ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
от Йова Йовчева – регионален представител на НАПИМС

ОТНОСНО: Отправено е запитване на Кмета на Община Луковит, какви са механизмите за уреждане на взаимоотношенията с представител на Общинския съвет по отношение на Общинския съвет като собственик на миноритарен дял от приватизирано общинско дружество, Общината и новосформираното дружество, с оглед правомощия на Общината като продавач по чл. 25, ал. 2 и ал. 4 ЗППДОП и контрол на поетите ангажименти от купувача .

Общинският съвет на Община Луковит вече е взел решение на основание чл. 21, ал. 1,т. 9 от ЗМСМА, с което е определен представител на 20 – те процента миноритарен дружествен дял от приватизараното предприятие.
Общинският съвет следва изрично да упълномощи/задължи Кмета на общината да сключи договор с представителя на Общинския съвет, като предвиди и съответно възнаграждение.
С решението на Общинския съвет трябва да се гласуват и нарочни клаузи, които да бъдат включени като задължителни в договорите. Специалните клаузи следва да бъдат съобразени с правата на малцинството съдружници, които Търговския закон им признава. Малцинствените права са уредени с повелителни норми на Търговския закон и не могат да се изменят или отменят с дружествения договор , а още по-малко с нарочния договор, който Кметът сключва с представителя на Общината в разглеждания случай.
Търговският закон признава три права на малцинството в ООД – правото да свиква общо събрание и правото да иска от съда да назначи или освободи ликвидатор плюс още едно право – да искат прекратяване на дружеството, ако важни причини налагат това – чл. 155, т.1 и чл. 156 ТЗ.
В решението на Общинския съвет могат да бъдат предвидени и клаузите за търсене на отговорност при неизпълнение на съответните задължения на определения представител. На лицето може да бъде търсена наказателна или имуществена отговорност само ако бъде доказана вина на лицето, което става само по съдебен ред.
Изплащането на възнаграждение на представителя на Общинския съвет може да се осъществи само ако общинският бюджет разполага с наличните за това средства. Обстоятелството, че е сключен договор за управление на миноритарния дружествен дял не задължава общината да изплаща възнаграждение на своя представител. Уговорката за цена на управлението на дружествения дял не е относима към валидността на договора.