Срещу определена цена годишно може да се направи абонамент и всеки втори месец ще се получава поредния брой от правно-информационния бюлетин на НАПИМС – общо 6 бюлетина за година. Достатъчно е да направите писмена или заявка по телефона, да посочите точния адрес, на който да се изпращат бюлетините, лице за контакт , и неговите телефони за връзка както и да изпратите по пощата или факса копие от платежното нареждане за платен абонамент. На страниците на бюлетина ще можете да откривате специализирана информация за различни области, които са от жизнено важно значение за функционирането на българската община : като например управление на общинска собственост и стопанската дейност, устройство на територията и обществени поръчки, приватизация, търговско право, концесии и още много други.

Бюлетинът ще представи възможност за получаване на информация за последните изменения в нормативната база, актуалната съдебна практика по нормативната уредба, решенията на конституционния съд. Ще се публикуват и консултации на експерти на НАПИМС по някои от най-интересните казуси, както и мнения и коментари по празноти, пропуски и противоречиви текстове в нормативната уредба, както и информация за предстоящи събития, семинари и обучения.