2.1.Изменения и допълнения в действащи нормативни актове, с цел съобразяването им с промяна на законите или на обществените и икономически отношения. Извършва се въз основа на писмено искане от председателя на общинския съвет, придружено от копие на действащия нормативен акт, както и приложени мнения и бележки от общинските съветници или протоколи от заседания на комисии на общинския съвет, на които са обсъждани предстоящите промени.

2.2. Разработване на нови наредби и правилници на основание на нови законови разпоредби или поради неактуалност на действащи нормативни разпоредби. Извършва се въз основа на заявка от председателя на общинския съвет, в която се указва законовия или подзаконовия нормативен акт, въз основа на който трябва да се издаде новата наредба или правилник, както и приложени мнения и бележки от общинските съветници или протоколи от заседания на комисии на общинския съвет, на които е обсъждано приемането на новия акт.