ЮРИДИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
от Йова Йовчева-Регионален представител на НАПИМС

ОТНОСНО: Отправено е запитване от Главния Юрисконсулт на Община Нова Загора кои са случаите за издаване на разрешение от Общината по Наредбата за добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и какъв е редът за издаването на разрешение.
Изискванията към дейността на лицата, които извършват добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие е уреден с цитираната Наредба.

Субектите, които могат да кандидатстват за разрешение са физически и юридически лица, като поднормативния акт прави разграничение и между търговски банки и други юридически лица. Лицата , които не са търговски банки, са длъжни да се регистрират в Министерството на финансите в 14-дневен срок от започване на дейността. Вписването в този регистър се извършва въз основа на писмено заявление от лицето, към което се прилагат копия от следните документи:

1. удостоверение за актуално състояние по съдебна регистрация;
2. удостоверение за данъчна регистрация;
3. удостоверение от Националния статистически институт за идентификационен номер по БУЛСТАТ;
4. документ за платена държавна такса;
5. други документи съобразно конкретния случай, ако са изрично предвидени в наредбата.
За извършената регистрация Министерството на финансите издава удостоверение по образец (приложение № 1).
При изгубване или унищожаване на удостоверението по ал. 3 Министерството на финансите издава дубликат въз основа на данните от регистъра.
Лицата по чл. 1, ал. 2 са длъжни в 14-дневен срок от настъпване на промяна в регистрираните обстоятелства да поискат вписване на новите обстоятелства и издаване на ново удостоверение за регистрация, като представят документите, удостоверяващи промяната.
За дейността по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие лицата са длъжни към документите за регистрация по чл. 2, ал. 2 от Наредбата да представят и:
1.Данни за капацитета и технологичните възможности на рафинерията;
2.Данни за регистрираните от лицето метали за нуждите на борсовата търговия в съответствие с действащите борсови стандарти;
Те са задължени да представят ежегодно в Министерството на финансите информация за:
1.Преработените благородни метали по количество и видове;
2. направленията за реализация в страната и в чужбина.
За осъществяване на тези дейности лицата, които не са търговски банки са длъжни:
1. Към документите за регистрация по чл. 2, ал. 2 да представят и данни за технологичните възможности и капацитета на рафинерията;
2. Ежегодно да отчитат в Министерството на финансите направленията за реализация в страната и в чужбина – в обем и стойност.

Към документите по чл. 2, ал. 2 от Наредбата си прилагат и :
1. свидетелство за съдимост на лицата, осъществяващи дейността;
2. списък на лицата, които непосредствено ще извършват дейността, придружен със свидетелство, диплом или друг документ, удостоверяващ професионалната им квалификация;
3. списък на помещенията, където ще се извършва дейността.

Наредбата визира и случаите , за които се издава такова разрешение при първично добиване на злато, сребро и платина :
1. по промишлен начин – от търговци, регистрирани в Министерството на финансите, след получаване на концесия в предвидените от Закона за подземните богатства случаи;
2. ръчно и с дребна механизация промиване на златоносен пясък – от юридически и физически лица, регистрирани в Министерството на финансите, след разрешение в предвидените от Закона за общинската собственост случаи.
Общините издават тези разрешения при спазване на изисквания обхванати от Глава осма – Предоставяне на концесии в Закона за общинската собственост.
Издаването на разрешение за първично добиване на злато, сребро и платина по съществото си представлява предоставяне на концесия по смисъла на закона.
Съгласно ЗОС Концесия по смисъла на този закон е предоставянето на особено право на ползване върху обекти публична общинска собственост, включително такива, които ще бъдат изградени от концесионера с негови средства, както и даването на разрешение за извършване на дейности за задоволяване на обществени потребности, които се извършват от общините.
Забрана за предоставянето на концесия има при наличието на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за обществения ред, за околната среда и за защитените със закон територии и обекти.
Срокът за издаваното разрешение не може да бъде по-дълъг от тридесет и пет години от сключването на договора. Срокът в последствие може да бъде продължен със съгласието на страните по концесионния договор въз основа на решение на общинския съвет. Общият срок на концесията не може да бъде по-дълъг от петдесет години.

Редът за издаването на разрешение от общините обхваща:
1. решение на общинския съвет за предоставяне на концесията, взето с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;
2. провеждане на конкурс или търг за определяне на концесионера при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет, освен когато с решението по т. 1 концесионерът е определен без търг или конкурс в установените със закон случаи;
3. сключване на договор за концесия от кмета на общината.

Кметът на общината прави мотивирано предложение за предоставяне на концесия с правен, финансово-икономически, социален и екологически анализ на концесият
Решението на общинския съвет по ал. 1, т. 1 се обнародва в “Държавен вестник” и в поне един местен всекидневник
С решението за предоставяне на концесия се определят:
1. предметът на концесията;
2. срокът на концесията;
3. начинът на определяне на концесионера – конкурс или търг или определеният без конкурс или търг концесионер;
4. видът, размерът и начинът на плащане на депозита за участие в конкурса или търга;
5. основни права и задължения по концесията;
6. видът и размерът на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора за концесия;
7. други изисквания, свързани с характера на концесията или посочените в други закони.
В едномесечен срок от обявяването на резултатите кметът сключва договор с кандидата, спечелил конкурса или търга. В случаите на определяне на концесионер без търг или конкурс, концесионният договор се сключва в едномесечен срок от обнародването на решението по чл. 71, ал. 1, т. 1. ЗОС
Общината запазва всички свои права върху обекта на концесия, освен изрично учредените или отстъпените с договора за концесия.
В случай, че представители на Община Нова Загора проявят интерес имам готовност да изработя договор, с който да бъдат уредени правата и задълженията на двете страни, предвид опита, който имам при разработването на документация и договори за предоставянето особено право на ползване .

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
№ . . . .
Министерството на финансите на основание чл. 13, ал. 1 от Валутниязакон
УДОСТОВЕРЯВА, че
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
наименование на лицето (фирмата)
гр.(с.) . . . . . . ., община . . . . . ., област . . . . . . . . . . . . .
адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
управляващ(и) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ф.д. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
данъчен № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
БУЛСТАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .е вписан(о) в регистрите на Министерството на финансите на лицата, извършващи дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие, както следва:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
и има право да осъществява тези дейности съгласно изискванията на Наредбата на Министерството на финансите за добиване, преработване и сделки с благородни метали и със скъпоценни камъни.
Регистрираните дейности следва да се осъществяват на посочените адреси иот лицата, вписани в приложението към удостоверението за регистрация.
Заместник-министър:. . . . .
Приложение
към удостоверение
за регистрация № . .
на . . . . . . . .
.1. Седалище и адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Лица, осъществяващи дейността:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.. Обекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Лаборатория за маркиране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(име, адрес и регистрационен номер на продавача)

РЕГИСТЪР
за продадените/закупените благородни метали
за . . . . . . . г.
№ по Клиент Дата Покупка Метал Стойност
ред продажба

Управител: