СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАПИМС

 

Организационната стратегия на Национална асоциация „Правна инициатива за местно самоуправление” (НАПИМС) представлява пълен набор от дейности, които НАПИМС предлага за изпълнение на целите и задачите си, съгласно нейния устав.
Настоящият документ представлява план за стратегическото развитие на НАПИМС за периода 2008 – 2011г. Той очертава вижданията на Управителния съвет и настоящия изпълнителен екип относно дългосрочната дейност и позиционирането на Сдружението.
Стратегията отчита настоящето състояние и възможности на организацията, обективно съществуващите условия за икономическо развитие на страната като пълноправен член на ЕС и е разработена в съответствие с цялостната визия и част от специфичните цели, залегнали в Устава на НАПИМС.
Предвид настоящата работа и опит на Сдружението, действащите Оперативни програми, съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, пред НАПИМС стои реалната възможност да се превърне в център за информация, консултации и услуги за местните власти, бизнеса и потенциалните инвеститори. В тази си роля Сдружението може да функционира като координатор и посредник при иницииране и осъществяване на местни и регионални инициативи, в които да се включат активно всички заинтересовани страни.

Стратегията (в PDF формат) можете да изтеглите от ТУК