Обществени поръчки

 

На 4 март 2009г. влезе в сила Закона за изменение …

На 4 март 2009г. влезе в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 24 от 31.03.2009г.). – 2009-04-03 Измененията предвиждат, че предварителният контрол ще обхваща процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство над 5 150 000 евро (без ДДС), а съответно –  за доставка или услуга на стойност, равна […]

Създаде се Централен орган за обществени поръчки ..

Създаде се Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт. – 2010-06-18 Предмет на възлагане чрез ЦООП ще бъдат обществени поръчки за доставки на стоки и предоставяне на услуги по следните: 1. доставки на: а) канцеларски материали; б) тонери за копирни и печатащи устройства; в) автомобилно гориво, доставяно чрез карти за […]

НИОП проведе професионален работен семинар на тема:

В периода от 24 до 26.06.2010г. в к.к. Албена  бе проведен професионален работен семинар на тема „Новите изменения и допълнения в закона за обществените поръчки. Новите аспекти на обжалването в контекста на директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване […]