EU_SEFdown       logo-bg-center

ВЪПРОСНИК

по проект: “Прозрачна и ефективна съдебна система чрез въвеждане на съвременни технологии в Българския съд”, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.003-0019-C01 от 07.09.2017 год., по ОП „Добро управление”


Благодарим Ви за времето, което отделяте за попълването на този въпросник. Вашата подкрепа ще осигури по-голяма надежност при използването на гласовия софтуер в процеса по изготвянето на протолите от съдебните заседания.

Моля да попълните информацията по-долу, след което да отговорите на въпросите от Общата и Специалната част.

Въпросите с “*” са задължителни!

Анкета за Специализирани Организации

Анкета за Специализирани Организации


ОБЩА ЧАСТ

Можете да посочите повече от един отговор.

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

Можете да посочите повече от един отговор