Обучения

ЕКСПЕРТНИЯТ ФОРУМ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2016 С НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ЕКСПЕРТНИЯТ ФОРУМ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2016 С НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАНТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Поради големия интерес към форумите ни от септември и октовмри, посетени от над 200 участника и невъзможността да поемем всички заявки за участие, Националният Консултант по Обществени Поръчки и Националната Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление имат удоволствието да Ви поканят за участие в декемврийския форум на 7ми  и 8ми декември в хотел Рамада, зала Мерджан, на който ще работим експертно по следните теми:
 • Представяне на практиката от прилагането на Закона за обществените поръчки и ППЗОП след април 2016
 • Укрепване на експертизата на комисията за разглеждане и оценка на офертите – нови протоколи и доклад от работата на комисията
 • Критерии за подбор и критерии за оценка и разработване на документация
 • Новите институционални звена и вътрешни правила запланиране и управление в на цикъла на обществените поръчки
 • Изграждане на експертиза за защита срещу наложени финансови корекции
 • Нередности и финансови корекции. Взаимоотношения между органите. Нарушения по различните режими за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, ППЗОП и ЗУСЕСИФ от 2016 година.
 • Оспорване по административен ред и пред съд. Родова и местна подсъдност. Мотиви за отмяна на актове за налагане на финансови корекции – 2015 – 2016. Отговорност за разноски.
 • Адекватна защита на възложителите срещу жалби по новия ЗОП – Преглед на практиката на КЗК и ВАС след април 2016
 • Прогнозиране и планиране на обществените поръчки. Определяне на прогнозната стойност на поръчката в съответствие с чл. 21 от ЗОП.
 • Изготвяне на технически спецификации. Особености при определяне на функционални работни характеристики, посочване на стандарти. Прилагане на чл. 48 и 49 от ЗОП. 
 • Критерии за подбор по отношение финансовите, икономическите и технически възможности и опит на участниците. Вписване в професионални регистри. Момент на деклариране и доказване. 
 • Нови моменти при съставяне на методиките и показателите за оценка. Мотивиране на оценките по методиката, приемането или отхвърлянето на обосновките при необичайно ниски (дъмпингови) оферти.
 • Пазарни консултации.
Нашите лектори са:
 • Адв. Ева Радева, експерт обществени поръчки НКОП;
 • Адв. Надежда Йорданова, експерт обществени поръчки НКОП;
 • Цветан Стоевски, Директор Дирекция обществени поръчки, Столична община;
 • Даниел Динев, Държавен експерт в Отдел „Управление на качеството“ в ГД „Европейски фондове, международни проекти и програми“, Министерство на труда и социалната политика;
 • Борислав Попов – Главен директор на Главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”, Министерство на отбраната, Председател на Национална Асоциация Правна Инициатива за Отворено Управление.
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА вижте ТУК
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ вижте ТУК
Моля, изпратете попълнен формуляр на e-mail: vpushkariov@ppnc.bg
Допълнителна информация по всички въпроси, свързани със семинара, можете да получите на  0894301526; 029810116 – Виктор Пушкарьов, Национален консултант по обществени поръчки
Очаквам Ви на нашето професионално събитие по обществени поръчки,
Адв. Ева Радева, управляващ съдружник на НКОП и изпълнителен директор на НАПИОУ