Новини

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

С предлаганите промени се цели преразглеждане на някои административни процедури, свързани с недвижимото културно наследство и тяхното прецизиране.

С изменение в чл. 5, ал. 1 от ЗКН чрез заличаване на думата „природни“ се преодолява констатирано към момента несъответствие със Закона за защита при бедствия (ЗЗБ). Защитата при бедствия, включително засягаща културните ценности (движими и недвижими)  включва и бедствия, предизвикани и от човешка дейност, а не единствено природни бедствия съгласно определението за бедствие  регламентирано с чл. 2 от ЗЗБ.

Правомощията на министъра на културата, регламентирани с чл. 14, ал. 1 от ЗКН, са преразгледани и допълнени в следните насоки:

  • Предлага се въвеждането на дейността по дигитализация на културното наследство, като основна за министъра на културата  функция по опазване на културното наследство. Дейността по дигитализация на културното наследство е свързана с документирането, опазването и популяризирането на културните ценности. Липсата на изричен текст в закона, регулиращ тази дейност създава затруднения в процесите на изграждане на електронни регистри и пълноценно използване на ресурсите с оглед бързото развитие на технологиите.
  • Създава се нова разпоредба в чл. 14, ал. 1, т. 15 от ЗКН, свързана с основна методическа функция на министъра на културата по опазване на културното наследство – даване на разпореждане за временно съхранение на движими културни ценности, в случаите на невъзможност за тяхното съхранение, както и при закриване на музей или обществена колекция. Цели се преодоляване на празнота в законодателството, свързана преди всичко с дейности по управление на културните ценности, осигуряващи в максимална степен тяхната защита.
  • Нормативната уредба, регулираща дейността на специализираните експертни съвети е несистематизирана и разпокъсана. Дейността на специализираните експертни съвети е ключова за осъществяването на основни дейността в областта на културното наследство. Основна функция на съветите е да подпомагат административния орган при вземането на решения в хода на административни производства, свързани с предоставяне и отнемане на статут на културни ценности, изпълнение на основни функции, свързани с монументално- декоративните изкуства и даване на разрешения за извършване на теренни проучвания.  Към настоящия момент законът предвижда функционирането на 5 съвета, осъществяващи описаните тук функции – Специализиран експертен съвет по изобразителни изкуства, Национален съвет за нематериално културно наследство, Специализиран експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН – в областта на недвижимото културно наследство, Специализиран експертен съвет по чл. 99, ал. 2 от ЗКН  – в областта на движимото културно наследство и Съвет за теренни проучвания. Предлага се заседанията на съветите да се излъчват в реално време чрез интернет страницата на Министерството на културата. С предложението се цели постигане на прозрачност, публичност и достъпност до всички въпроси с голяма обществена значимост в областта на културното наследство. Осигуряването на публичност и достъпност на обществеността по посочените теми ще преодолее негативния отзвук и реакции на обществеността и на професионалните среди, по отношение на взети решения, свързани със статута или  инвестиционните намеси спрямо културните ценности и в защитени територии за опазване на културното наследство.

Прочети повече

Posted in Новини