Новини

Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

С проекта се цели подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест при извършване на заверки на документи с „апостил”.

При сега действащата нормативна уредба дейностите по заверка с „апостил” на документи, издавани от общинските администрации се извършват от Министерството на външните работи. По този начин всяко физическо лице, което има нужда от услугата трябва да пътува до гр. София или респективно да ползва услугите на посредник, което на практика изисква допълнително време и води до по-високи финансови разходи за гражданите и бизнеса.

Предлаганите изменения и допълнения въвеждат децентрализиране на извършването на заверки с „апостил” на документи, издавани от общинските администрации, чрез възлагане на тези функции на областните администрации.

Много държави, особено такива с по-голяма по размер територия, практикуват заверката с „апостил” да се прави не само от органи на централната администрация, както е в Република България, но и от териториални органи, с оглед ускоряване на процеса и облекчаване на гражданите, на които да не им се налага непременно да пътуват до столицата.

Възлагането на тези функции на областните администрации няма да доведе до необходимост от използване на допълнителни човешки, технически или технологични ресурси, извън тези, с които те вече разполагат. Същевременно би спестило време и средства на гражданите, които живеят извън София, и би намалило вероятността от концентрация на клиенти на едно място (т.нар. „опашки”).

Към настоящия момент извършването на заверка и легализация на всички видове документи на български и чужди граждани, ведомства и институции, които са от компетентността на МВнР, в които се включват и заверките с „апостил” на документи, издавани от всички общински администрации, се обслужва от 10 служители на дирекция „Консулски отношения“ на МВнР, които приемат и обработват документите на две гишета.

За едногодишен период тези служители извършват общо около 360 000 броя заверки, от които около 20 000 броя са заверки с „апостил” на документи, издавани от общинските администрации.

С предлаганите изменения и допълнения, всяка от 28 – те областни администрации ще поеме извършването само на част от тези 20 000 заверки (годишно), а именно заверката с „апостил” на документи, издавани от общинските администрации в съответната област. На практика, възлагането на тези функции на областните администрации няма да доведе до съществено допълнително натоварване на служителите. Важно е и обстоятелството, че извършването тази дейност не е свързано с необходимост от допълнителна квалификация на служителите или наличието на специфична експертиза в тази област.

За да станат областните администрации компетентен орган, който извършва заверка с „апостил”, следва да се направи допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 47 от 2000 г., доп. ДВ. бр. 30 от 2013г.) и Република България трябва да нотифицира за това допълнение чрез Министерството на външните работи депозитаря на конвенцията.

Прочети повече

Posted in Новини