Новини

Консултационен документ по проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа

Консултационен документ по проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа

Министърът на правосъдието организира обществена консултация по реда на Глава втора, раздел V от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието по бъдещия проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. Обществената консултация се организира, като се канят всички заинтересовани физически и юридически лица да дадат предложения и коментари по Консултационния документ. Със законопроекта се предлагат нови за българското законодателство институти: на подкрепата при извършване на конкретни правни действия, подкрепеното вземане на решения и защитните мерки в ситуация на риск, съвместно вземане на решения, предварителна декларация и др. Уредени са и правомощията на органа по подкрепеното вземане на решения, който е кметът на общината. По същество се предлага въвеждането на комплекс от мерки, чрез които се оказва подкрепа на лица със затруднения (увреждания) да упражняват правата си самостоятелно.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини