Новини

Консултационен документ по проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа

Консултационен документ по проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа

Министърът на правосъдието организира обществена консултация по реда на Глава втора, раздел V от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието по бъдещия проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. Обществената консултация се организира, като се канят всички заинтересовани физически и юридически лица да дадат предложения и коментари по Консултационния документ. Със законопроекта се предлагат нови за българското законодателство институти: на подкрепата при извършване на конкретни правни действия, подкрепеното вземане на решения и защитните мерки в ситуация на риск, съвместно вземане на решения, предварителна декларация и др. Уредени са и правомощията на органа по подкрепеното вземане на решения, който е кметът на общината. По същество се предлага въвеждането на комплекс от мерки, чрез които се оказва подкрепа на лица със затруднения (увреждания) да упражняват правата си самостоятелно.

Прочети повече