Новини

Обществени консултации във връзка с извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за държавния служител

Обществени консултации във връзка с извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за държавния служител

Консултациите се провеждат в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.001-0012-C01 „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с бенефициент Администрацията на Министерския съвет, по който е предвидено извършването на последваща оценка на въздействието на Закона за държавния служител.

Консултацията е насочена към:

1. публичните институции (в т.ч. органите на изпълнителната власт и администрацията на изпълнителната власт);
2. гражданите и бизнеса като потребители на административни услуги, предоставяни от държавната администрация.
Цели на консултацията:
Настоящите обществени консултации се провеждат с цел да бъде предоставена възможност на заинтересованите страни да изразят мнението си по въпроси, свързани с изпълнението и прилагането на Закона за държавния служител, и да дадат предложения и препоръки, свързани с обществените отношения, които Законът за държавния служител урежда.
С изготвяне на последващата оценка на въздействието на Закона за държавния служител ще се постигне следното:
  •   Отговор на въпросите за постигане на целите, ефективност, ефикасност, устойчивост и полезност на Закона за държавния служител;
  •   Събиране на информация за резултатите от прилагането на нормативния акт;
  •   Извеждане на проблеми, свързани с прилагането на нормативния акт, изследване на причините за наличието на проблемите и формулиране на  препоръки за преодоляването им.
Срок за провеждане на консултациите: до 23.01.2020 г.
Posted in Новини