Новини

ПМС за изменение и допълнение Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

ПМС за изменение и допълнение Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

С промените в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя текстовете й се привеждат в съответствие с измененията в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР), в сила от 22 декември 2017 г.

Определя се и процедурата за извършване на проверки и изплащане на вземания на работниците и служителите, на които трудовото правоотношение е било прекратено преди повече от три месеца от влизане в сила на промените в ЗГВРСНР. По този начин се осигурява изпълнението § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, който е в сила от  16 февруари 2018 г.

С промените се гарантират правата на работниците и служителите с прекратени трудови правоотношения след 31 януари 2015 г.

Прочети повече

Posted in Новини