Архив

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ“

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ“

Днес, 04.03.2022 г. УС на Сдружение НАПИОУ, съгласно чл. 13, ал. от Устава на Сдружението, свиква Общо Събрание на 18.03.2022 г., от 13:00 часа, на адрес Монтана, п.к. 3400, бул./ул. Свети Климент Охридски № 5А, ет. 5, ап. 510 при следния дневен ред за провеждане на Общо Събрание:

1. Приемане отчета за дейността на НАПИОУ за 2021 г.;

2. Приемане на финансовия отчет за приходите и разходите на НАПИОУ за 2021 г.;

3. Приемане на проекто – бюджета на НАПИОУ за 2022 г.;

4. Промяна в броя и/или състава на Управителния съвет на Сдружението;

5. Промяна в Устава;

6. Промяна в броя и/или състава на органите на Фондация „Икономика и Право“ и съответна промяна в Учредителния акт;

7. Други;

При липса на кворум съгл. чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове да участват в ОС. Членовете на сдружението, които не могат да участват в събранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава на Сдружение НАПИОУ могат да упълномощят член на сдружението, който да ги представлява.

Posted on
Posted in Архив