Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ“

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ“

УС на Сдружение НАПИОУ съгласно чл. 13, ал. от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 30.11.2022 г., от 13:00 часа, на адрес гр. София, ж.к. Мусагеница, ул. Въртопо № 57 при следния дневен ред за провеждане на Общо Събрание:

1. Промяна на Устава на Сдружението
2. Приемане на актуализиран Устав на Сдружението
3. Избор на Управителен съвет на Сдружението
4. Промяна в състава и/или броя на членовете на органите на Фондация „Икономика и Право“ с ЕИК: 176959279

При липса на кворум съгл. чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Канят се всички членове да участват в ОС. Членовете на сдружението, които не могат да участват в събранието, на основание чл. 14, ал. 6 от устава на Сдружение НАПИОУ могат да упълномощят член на сдружението, който да ги представлява.

Posted in Новини