Новини

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 8 ЮНИ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА НА КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 8 ЮНИ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА НА КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Чл. 1. (1) С постановлението се определят:
1. детайлни правила за предоставяне на средства на крайните получатели по Механизма за възстановяване и устойчивост, наричан по-нататък “Механизма”, за изпълнение на инвестиции, чието управление и контрол се осъществява от структура за наблюдение и докладване въз основа на сключено със заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите оперативно споразумение;
2. съставът на комисията за оценка на инвестиции при процедура чрез подбор и процедура чрез директно предоставяне на средства, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията;
3. изискванията към лицата, извършващи проверка на постъпили възражения;
4. условията за сключване на договор за финансиране с крайните получатели на средства и за изменението на сключен договор;
5. правила за осигуряване на информация и публичност при предоставянето на средства от Механизма.
(2) Средствата от Механизма по смисъла на това постановление са средства по линия на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (ОВ, L 57/17 от 18 февруари 2021 г.), наричан по-нататък “Регламент (ЕС) 2021/241”, одобрени по Плана за възстановяване и устойчивост за осъществяване на инвестиции, и допълващо финансиране, когато е приложимо.
(3) Постановлението не се прилага при сключване на оперативно споразумение между заместник министър-председателя по еврофондовете и министър на финансите и конкретно идентифициран краен получател по Плана за възстановяване и устойчивост.
Чл. 2. (1) Средствата от Механизма се предоставят и разходват за постигане на етапите и целите по конкретна инвестиция от Плана за възстановяване и устойчивост съобразно приложимото европейско и национално законодателство и в съответствие с принципите на добро финансово управление и прозрачност, определени в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ, L 193/1 от 30 юли 2018 г.), наричан по-нататък “Регламент (ЕС) 2018/1046”.
(2) Средствата от Механизма се предоставят в съответствие с принципите на свободна конкуренция, равно третиране, публичност и недопускане на дискриминация.
(3) При предоставянето на средства от Механизма и при тяхното разходване не се допуска конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.
(4) Със средства от Механизма се финансират разходи в съответствие с правилото за допустимост по чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 и при спазване на принципа на забрана за кумулативно предоставяне и за двойно финансиране по чл. 191 от Регламент (ЕС) 2018/1046.
(5) Предоставянето на средства от Механизма не може да има за цел или за резултат реализирането на печалба по смисъла на член 192, т. 2 от Регламент (ЕС) 2018/1046.
(6) При предоставяне на средства от Механизма и при тяхното разходване се подкрепят само инвестиции, които спазват принципа за “ненанасяне на значителни вреди” по смисъла на чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2021/241.
Чл. 3. (1) Средствата от Механизма се предоставят от ръководителя на структурата за наблюдение и докладване с договор за финансиране въз основа на одобрено предложение за изпълнение на инвестиция или със заповед, когато структурата за наблюдение и докладване и крайният получател са в една и съща административна структура или организация.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят чрез:
1. подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, които не са изрично посочени в Плана за възстановяване и устойчивост;
2. директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции в Плана за възстановяване и устойчивост.
Чл. 4. Кандидатите за средства от Механизма подават предложение за изпълнение на инвестиция чрез формуляр за кандидатстване в информационната система за Механизма в съответствие с условията, утвърдени от ръководителя на структурата за наблюдение и докладване.
Чл. 5. (1) За всяка процедура за предоставяне на средства чрез подбор ръководителят на структурата за наблюдение и докладване утвърждава насоки, определящи:
1. условията за кандидатстване за получаване на средства от Механизма;
2. условията за изпълнение на одобрените инвестиции.
(2) Проектите на документи по ал. 1 се публикуват за обществено обсъждане на интернет страницата на структурата за наблюдение и докладване и в информационната система за Механизма преди внасянето им за утвърждаване. Структурата за наблюдение и докладване осигурява на заинтересованите лица възможност за писмени възражения и предложения в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от една седмица.
(3) Всяка процедура по ал. 1 преди публикуването ѝ за обществено обсъждане се съгласува предварително с министъра на финансите за съответствие с приложимите правила за държавните помощи. Съгласуването е по реда на Закона за държавните помощи и Наредба № Н-10 от 23 ноември 2018 г. за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ.
(4) Насоките по ал. 1 в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството се съгласуват с министъра на земеделието. Съгласуването се осъществява в съответствие със Закона за държавните помощи.
(5) Утвърдените документи по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на структурата за наблюдение и докладване и в информационната система за Механизма заедно с информацията за откриване на процедурата чрез подбор, в деня на стартиране на приема по съответната процедура.
(6) След откриване на процедура чрез подбор утвърдените документи по ал. 1, т. 1 може да се изменят само:
1. при промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство или в политиката на европейско и/или национално ниво, които налагат привеждане на документите в съответствие с тях;
2. за увеличаване на финансовия ресурс по процедурата;
3. за удължаване на срока за подаване на предложения за изпълнение на инвестицията;
4. при изменение на Плана за възстановяване и устойчивост.
(7) Заинтересованите лица могат да искат разяснения по документите по ал. 1 до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията се утвърждават от ръководителя на структурата за наблюдение и докладване. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на предложението и са задължителни за всички кандидати.
(8) Разясненията по ал. 7 се публикуват на интернет страницата на структурата за наблюдение и докладване и в информационната система за Механизма в 10-дневен срок от получаването на искането, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.
(9) За неуредените въпроси в производството по издаване на документите по ал. 1 се прилага глава пета, раздел ІІ от Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 6. (1) В процедура чрез подбор не може да участват и средства от Механизма не се предоставят на лица:
1. за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 – 3 и 5 – 7 от Закона за обществените поръчки;
2. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с ръководителя на структурата за наблюдение и докладване;
3. които не са изпълнили решение на Европейската комисия по смисъла на чл. 44 от Закона за държавните помощи.
(2) В документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 може да се определят изисквания за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, като се посочват и съответните документи, с които се доказва съответствието с тези изисквания.
(3) Изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки не се прилагат, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот от икономическата им дейност за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
(4) Изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и когато е приложимо – по чл. 55, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, се отнасят за лицата, които представляват кандидата.
(5) Изискванията по ал. 1 и 2 се прилагат и за партньорите на кандидата, като за тяхното доказване се прилага ал. 6.
(6) Съответствието с изискванията по ал. 1 и 2 се доказва:
1. при кандидатстване – само с декларации;
2. при предоставянето на средствата:
а) с официални документи, издадени от съответните компетентни органи – за обстоятелствата, за които такива документи се издават, или заверени копия от тях;
б) с декларации – за обстоятелствата извън буква “а” или когато е настъпила промяна във вече декларирани обстоятелства.
Чл. 7. При кандидатстването и предоставянето на средства от Механизма структурата за наблюдение и докладване няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Чл. 8. (1) При процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции се извършва:
1. оценяване на всяко предложение, подадено в определения срок, което включва:
а) оценка на административното съответствие и допустимостта;
б) техническа и финансова оценка;
2. класиране на предложенията, чиято оценка е по-голяма или равна на минимално допустимата по чл. 16, ал. 1, в низходящ ред;
3. определяне на предложения, за които се предоставят средства от Механизма.
(2) Всеки кандидат може чрез информационната система за Механизма да оттегли своето предложение от оценителния процес, като в този случай оценителната комисия не разглежда оттегленото предложение. Оттеглянето на предложението се записва в оценителния доклад.
(3) Когато кандидат е подал повече от едно предложение в рамките на една процедура, в случай че в условията за кандидатстване за получаване на средства от Механизма е посочено изрично, че може да подаде само едно предложение, на оценка подлежи единствено последното подадено в срока на обявената процедура предложение. С подаването на всяко следващо предложение предходното подадено предложение по същата процедура се счита за оттеглено.
Чл. 9. (1) Начална дата на процедурата по предоставяне на средства от Механизма е датата на публикуването на документите по чл. 5, ал. 1 за откриване на процедурата чрез подбор по реда на чл. 5, ал. 5.
(2) Формулярът за кандидатстване се подава в срока, посочен в документите по чл. 5, ал. 1 за откриване на процедурата чрез подбор.
(3) Срокът по ал. 2 не може да бъде по-кратък от 60 дни, а за инфраструктурни проекти – от 90 дни.
(4) Срокът за подаване на предложения може да бъде съкратен с до 30 дни, ако:
1. в документите по чл. 5, ал. 1 за откриване на процедурата е указана датата на откриване на следващата процедура за финансиране на същата дейност при същите условия за кандидатстване;
2. налице е проведена или прекратена друга процедура за финансиране на същата дейност при същите условия за кандидатстване.
(5) Срокът за подаване на предложения може да се удължава:
1. при изменение на документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 след откриване на процедура чрез подбор;
2. когато в срок до три дни преди изтичането на срока по ал. 2 няма постъпили предложения или всички постъпили предложения са оттеглени;
3. когато общият размер на заявените средства за финансиране по подадените в рамките на срока по ал. 2 предложения е по-малък от бюджета на процедурата;
4. при установено непланирано прекъсване във функционирането на информационната система на Механизма в предходния на или в деня, в който изтича срокът.
Чл. 10. (1) След изтичането на крайния срок за подаване на предложения ръководителят на структурата за наблюдение и докладване назначава със заповед комисия, която да извърши оценяване и класиране на предложенията по процедурата. Комисията се назначава в 7-дневен срок от изтичането на крайния срок за подаване на предложения.
(2) Комисията по ал. 1 е съставена от:
1. председател без право на глас;
2. секретар (секретари) без право на глас;
3. необходимия брой членове с право на глас, които са не по-малко от трима;
4. резервни членове, които са не по-малко от трима.
(3) Председателят и секретарят на комисията са представители на структурата за наблюдение и докладване.
(4) Членовете и резервните членове на комисията могат да бъдат служители на структурата за наблюдение и докладване или на администрацията, в рамките на която се намира тази структура, както и външни оценители.
(5) Председателят на оценителната комисия ръководи организационно и методически работата ѝ, координира процеса на оценка и осигурява безпристрастност на процеса.
(6) Секретарят подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата обезпеченост на дейността на комисията.
Чл. 11. (1) Външните оценители могат да бъдат:
1. служители в държавната администрация, които не заемат длъжност в структурата за наблюдение и докладване;
2. лица, избрани в съответствие със Закона за обществените поръчки;
3. лица, избрани чрез провеждане на централизиран конкурс по чл. 14 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 53 от 2016 г.) и/или включени в базите данни от експерти на Европейската комисия.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” и най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки.
(3) Лицата по ал. 1, т. 1 се избират с оглед на тяхната компетентност, необходима за конкретната процедура.
Чл. 12. (1) В оценителния процес могат да участват помощник-оценители и наблюдатели.
(2) Лицата по ал. 1 не са членове на оценителната комисия. Те се определят със заповедта за назначаване на комисията по чл. 10, ал. 1, в която подробно се определят възложените им задачи в процеса на оценка.
(3) Помощник-оценителите са служители на структурата за наблюдение и докладване, на администрацията, в рамките на която се намира тази структура, и/или външни оценители, които подпомагат дейността по оценка и чиято дейност се ограничава до етапите на оценка, определени в заповедта за назначаване на комисията по чл. 10, ал. 1.
(4) Наблюдателите са служители на структурата за наблюдение и докладване и следят за законосъобразното провеждане на оценката. Те присъстват на заседанията на комисията, като не могат да влияят при оценяването на предложенията. При констатиране на нарушения наблюдателят е длъжен писмено да информира ръководителя на структурата за наблюдение и докладване. След приключването на оценителния процес наблюдателят изготвя доклад за своята дейност до ръководителя на структурата за наблюдение и докладване.
Чл. 13. (1) Председателят, секретарят, членовете на оценителната комисия и помощник-оценителите трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за назначаване на комисията по чл. 10, ал. 1.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно;
2. да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(3) Лицата по ал. 1 не могат:
1. да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на средства по Механизма;
2. да имат частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от предоставянето на средства по конкретната процедура;
3. да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с кандидат или партньор в процедурата;
4. да са лица, които се намират помежду си в йерархична зависимост.
(4) Лицата по ал. 1 попълват декларация за спазване на изискванията по ал. 2 и за съответствие с изискванията по ал. 3 незабавно след като научат имената на кандидатите и партньорите в процедурата.
(5) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 в хода на оценителния процес съответното лице по ал. 1 незабавно информира писмено за това ръководителя на структурата за наблюдение и докладване и се отстранява от оценителния процес.
(6) В случаите на йерархична зависимост от участие в оценителния процес се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо, за да се изпълнят съответните изисквания на ал. 3, т. 4.
(7) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други обективни причини, поради които член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член. Когато заместването с резервен член не е възможно, се изменя заповедта за назначаване на комисията по чл. 10, ал. 1.
(8) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други обективни причини, поради които председателят, секретарят или помощник-оценител не може да изпълнява задълженията си, той се заменя с друго лице, което притежава необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите и отговаря на изискванията по ал. 3, като за това се изменя заповедта за назначаване на комисията по чл. 10, ал. 1.
(9) В случаите по ал. 7 и 8 новоопределените лица подписват декларация за спазване на изискванията по ал. 2 и за съответствие с изискванията по ал. 3, а мотивите за промяната се отразяват в оценителния доклад.
Чл. 14. (1) Оценяването и класирането на предложенията се извършва до три месеца от назначаването на комисията по чл. 10, ал. 1, освен ако по изключение в заповедта за назначаването ѝ не е посочен по-дълъг срок, който не може да бъде по-дълъг от 4 месеца.
(2) Работата на комисията приключва в рамките на срока по ал. 1 с оценителен доклад до ръководителя на структурата за наблюдение и докладване.
Чл. 15. (1) Оценката на административното съответствие и допустимостта се извършва от членове на оценителната комисия, като те могат да бъдат подпомагани от помощник-оценители.
(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи липса на документи и/или друга нередовност, комисията еднократно изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от 7 дни. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до недопускане на предложението до техническа и финансова оценка и прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до промени по същество.
(3) Въз основа на извършената оценка на административното съответствие и допустимостта комисията по чл. 10, ал. 1 изготвя списък на предложенията, които не се допускат до техническа и финансова оценка. В списъка се посочват и основанията за недопускане. Списъкът се публикува на интернет страницата на структурата за наблюдение и докладване и в информационната система за Механизма, а за недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в списъка, по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Кандидат, чието предложение е включено в списъка по ал. 3, може писмено да възрази пред ръководителя на структурата за наблюдение и докладване в едноседмичен срок от съобщаването.
(5) С подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното предложение и/или не са допълнени по реда на ал. 2.
(6) Ръководителят на структурата за наблюдение и докладване определя със заповед лица, които да извършват проверка за основателността на получените възражения, като им се осигурява достъп до цялата документация във връзка с възраженията. В проверката не могат да участват лица, които са участвали в оценката на административното съответствие и допустимостта на предложенията, за които са подадени възраженията.
(7) Лицата по ал. 6 трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за извършване на проверката и да отговарят на изискванията по чл. 13, ал. 2 и 3, за което подписват декларации по чл. 13, ал. 4.
(8) След приключване на проверката лицата по ал. 6 изготвят писмено становище до ръководителя на структурата за наблюдение и докладване за основателността на всяко от възраженията.
(9) Срокът за извършване на проверка по ал. 6 и изготвянето на становище по ал. 8 е 7-дневен от изтичането на срока за подаване на възражения.
(10) Ръководителят на структурата за наблюдение и докладване се произнася по основателността на възражението в 3-дневен срок от получаването на становището по ал. 8, като:
1. връща предложението за техническа и финансова оценка;
2. прекратява производството по отношение на кандидата, чието предложение не е допуснато до техническа и финансова оценка.
(11) Ръководителят на структурата за наблюдение и докладване прекратява производството по отношение на кандидат, чието предложение е включено в списъка по ал. 3 и не е подал възражение в срока и по реда на ал. 4. Актът за прекратяване на производството се издава в едноседмичен срок от изтичането на срока за подаване на възражение.
Чл. 16. (1) Техническата и финансова оценка на предложенията се извършва по критерии и методика, определени в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1. В документите се определя минимално допустима оценка за качество на предложенията.
(2) За финансиране се одобряват в низходящ ред предложенията, чиято оценка е по-голяма или равна на минимално допустимата оценка по ал. 1, до покриване на общия размер на финансовите средства по съответната процедура.
(3) Оценката по ал. 1 се извършва най-малко от двама членове на комисията независимо един от друг, като те могат да бъдат подпомагани от помощник-оценители. Окончателната оценка е средноаритметично между получените оценки. Когато предложение е оценено от двама членове на комисията и между двете оценки има разлика от повече от 20 на сто, председателят на комисията възлага оценяването на трети оценител – член на комисията с право на глас. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на третия оценител и по-близката до неговата от първите две оценки. Окончателната оценка се оформя от оценката на третия оценител само в случаите, когато тя е средноаритметично от оценките на другите двама.
(4) Когато предложение е оценено от двама членове на комисията и едната оценка е под минималната допустима оценка по процедурата, а другата оценка – над нея или равна на нея, председателят на комисията възлага оценяването на трето лице – член на комисията с право на глас. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на третото лице и сходната с неговата по отношение на праговете от първите две оценки.
(5) При оценката на предложенията оценителната комисия може да изисква допълнителна пояснителна информация от кандидатите, като определи разумен за предоставянето ѝ срок. Тази възможност не може да води до подобряване на качеството на предложението и до нарушаване на принципите на свободна конкуренция, равно третиране, публичност и прозрачност и недопускане на дискриминация.
(6) При оценка на предложенията оценителната комисия извършва проверка за съответствие с правилата за допустимите държавни/минимални помощи, ако е приложимо.
(7) В случай че при оценката на конкретно предложение се установи, че със средствата, за които се кандидатства, ще бъде надхвърлен прагът на допустимите държавни или минимални помощи, оценителната комисия намалява служебно размера на средствата от Механизма до максимално допустимия размер. Тази корекция не може да води до промяна на качеството на предложението и до нарушаване на принципите по ал. 5.
(8) Оценителната комисия може да извършва корекции в бюджета и/или размера на финансирането на предложение, в случай че при оценката се установи:
1. несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;
2. дублиране на разходи;
3. несъответствие с правилата за държавните или минималните помощи;
4. наличие на недопустими дейности или разходи;
5. неспазване на заложените в документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 правила или ограничения по отношение на заложени процентни съотношения/прагове на разходите.
(9) Корекциите по ал. 8 не могат да водят до:
1. невъзможност за изпълнение на целите на инвестицията или на дейностите по изпълнението ѝ;
2. подобряване на качеството на предложението и нарушаване на принципите по ал. 5.
(10) Кандидатът се уведомява за извършените корекции по ал. 7 и 8 с поканата по чл. 19, ал. 2.
Чл. 17. Без да се нарушават принципите на свободна конкуренция, равно третиране, публичност и недопускане на дискриминация и в случай че е предвидено в документите по чл. 5, оценката може да се извърши в един етап по критерии за административна допустимост и оценка на качеството.
Чл. 18. (1) Въз основа на резултатите от оценката комисията изготвя оценителен доклад до ръководителя на структурата за наблюдение и докладване, който включва:
1. списък на предложените за финансиране предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на средствата от Механизма, които да бъдат предоставени за всяко от тях;
2. списък на предложенията с прекратено производство по чл. 15, ал. 10, т. 2;
3. списък с резервните предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране;
4. списък на предложените за отхвърляне предложения и основанието за отхвърлянето им, включващ: предложения, включени в списъка по чл. 15, ал. 3, които не са възразили пред ръководителя на структурата за наблюдение и докладване, и предложения, отхвърлени на техническа и финансова оценка, включително при невъзможност да бъде извършена корекция на основание чл. 16, ал. 8 във връзка с чл. 16, ал. 9.
(2) Към оценителния доклад се прилагат:
1. списък на оттеглените по време на оценката предложения;
2. копие на заповедта за назначаване на комисията по чл. 10, ал. 1 и на заповедите за изменението ѝ, ако има такива;
3. декларациите по чл. 13, ал. 4 и 9, ако има такива;
4. разясненията, които са предоставяни на кандидатите преди подаването на предложенията, както и кореспонденцията, водена с кандидатите по време на оценителния процес;
5. оценителни листове от всеки етап на оценката;
6. протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в съответния етап на оценка лица, по образец, утвърден от ръководителя на структурата за наблюдение и докладване.
(3) Докладът по ал. 1 се подписва от председателя, от секретаря, съответно от секретарите, и от всички членове на оценителната комисия.
(4) Получаването на доклада по ал. 1 се удостоверява с дата и подпис.
Чл. 19. (1) В 7-дневен срок от получаването на оценителния доклад с приложените към него документи ръководителят на структурата за наблюдение и докладване:
1. одобрява доклада;
2. връща доклада за провеждане на оценяването и класирането от етапа, в който са допуснати нарушения, когато те са отстраними, и определя разумен срок за отстраняването им;
3. не одобрява доклада, когато в процедурата са допуснати съществени нарушения, които не могат да бъдат отстранени.
(2) При одобрен оценителен доклад кандидатите от списъка по чл. 18, ал. 1, т. 1, а в случаите по чл. 20, ал. 2 – и от списъка по чл. 18, ал. 1, т. 3, се поканват да представят в 14-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за краен получател на средства от Механизма, включително на изискванията по чл. 6, посочени в условията за кандидатстване по чл. 5, ал. 1, т. 1, ако същите не са приложени към формуляра за кандидатстване. При установена обективна необходимост от предоставяне на разяснения и/или допълнителни документи на кандидатите може да се предостави еднократно допълнителен срок, но не по-дълъг от 14 дни.
(3) Ръководителят на структурата за наблюдение и докладване прекратява процедурата:
1. в случаите по ал. 1, т. 3;
2. когато няма постъпили в срок предложения или всички подадени предложения са оттеглени;
3. при спиране на финансирането по съответната инвестиция от Плана за възстановяване и устойчивост или част от нея.
Чл. 20. (1) В 7-дневен срок от одобряването на оценителния доклад, съответно от представянето на доказателствата по чл. 19, ал. 2, ръководителят на структурата за наблюдение и докладване издава решение за предоставяне на средства от Механизма по всяко предложение, включено в списъка по чл. 18, ал. 1, т. 1.
(2) При остатъчен финансов ресурс средства от Механизма могат да бъдат предоставени и за предложения от списъка по чл. 18, ал. 1, т. 3 по реда на тяхното класиране.
Чл. 21. Ръководителят на структурата за наблюдение и докладване издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на средства от Механизма в 10-дневен срок от одобряването на оценителния доклад, съответно от изтичането на срока по чл. 19, ал. 2:
1. за всяко предложение, включено в списъка по чл. 18, ал. 1, т. 4;
2. за предложение, включено в списъка по чл. 18, ал. 1, т. 1, съответно по чл. 18, ал. 1, т. 3 – при несъгласие на кандидата да сключи договор;
3. на кандидат, който не отговаря на изискванията за краен получател на средства от Механизма или не е представил в срок доказателства за това;
4. за предложения, при които се установи, че не е спазена забраната за кумулативно предоставяне и за двойно финансиране по чл. 191 от Регламент (ЕС) 2018/1046;
5. за предложения, при които държавната помощ е недопустима или се надхвърля прагът на допустимата държавна помощ или установените в акт на Европейския съюз прагове за минимална помощ.
Чл. 22. При процедурата по чл. 3, ал. 2, т. 2 средствата се предоставят на конкретни крайни получатели, определени за изпълнение на инвестиция в Плана за възстановяване и устойчивост или в друг документ, одобрен с решение на Министерския съвет или с решение на съответния ресорен министър, или на кандидати, получили висока оценка “над праговете” от Европейската комисия, но неполучили европейско финансиране.
Чл. 23. (1) Поканата за участие в процедура чрез директно предоставяне се изпраща на конкретните крайни получатели по чл. 22 и се публикува в информационната система за Механизма и на интернет страницата на структурата за наблюдение и докладване.
(2) В поканата се посочват условията за получаване на средства от Механизма и условията за изпълнение на инвестицията, утвърдени от ръководителя на структурата за наблюдение и докладване в съответствие с одобрения План за възстановяване и устойчивост.
Чл. 24. (1) Кандидатите подават по образец към структурата за наблюдение и докладване чрез информационната система за Механизма предложение за изпълнение на инвестицията.
(2) Предложенията се оценяват за съответствие с условията, посочени в поканата.
(3) Оценяването на предложенията се извършва в срок до един месец от крайния срок за подаването им.
(4) При установяване на нередовности, непълноти или несъответствия в предложението структурата за наблюдение и докладване изпраща на конкретния краен получател уведомление за установените нередовности, непълноти или несъответствия и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването им в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на конкретния краен получател. Срокът по ал. 3 спира да тече до датата на тяхното отстраняване.
(5) Оценяването се извършва по реда, определен в поканата. Задължително подлежат на оценка административният, финансовият и оперативният капацитет на конкретния краен получател за изпълнение на съответната инвестиция.
(6) Лицата, които извършват оценката на предложенията, трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, да спазват изискванията по чл. 13, ал. 2 и да отговарят на изискванията на чл. 13, ал. 3.
Чл. 25. При наличие на положителен резултат от оценяването на предложението на крайния получател ръководителят на структурата за наблюдение и докладване в едноседмичен срок от приключване на оценяването взема решение за предоставяне на средства от Механизма за одобрените предложения.
Чл. 26. (1) Ръководителят на структурата за наблюдение и докладване прекратява процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма:
1. когато няма постъпили предложения в определения краен срок за подаване или когато всички подадени предложения са оттеглени;
2. при спиране на финансирането по съответната инвестиция от Плана за възстановяване и устойчивост или по част от нея.
(2) Извън случаите по ал. 1 процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма може да бъде прекратена и по отношение на конкретен краен получател, който не отстрани в срок нередовност, непълнота или несъответствие с изискванията или откаже да сключи договор в срока по чл. 27, ал. 1.
(3) Когато не е определен краен срок за подаване, ръководителят на структурата за наблюдение и докладване може да прекрати приемането на предложения, в случай че общата стойност на одобрените предложения надхвърля финансовия ресурс по процедурата.
Чл. 27. (1) В срок до 15 работни дни от влизането в сила на решението за предоставяне на средства от Плана ръководителят на структурата за наблюдение и докладване сключва договор за финансиране с крайния получател, съответно издава заповед със задължително включване на:
1. наименование и седалище на адресата – краен получател на средствата;
2. наименование, стойност, основни дейности, индикатори, период и срокове за изпълнение на инвестицията, за която се предоставят средствата;
3. максимален размер на средствата по инвестицията, по която те се предоставят;
4. конкретизация на условията за изпълнение на инвестицията;
5. етапи и цели;
6. когато е приложимо – информация, че средствата имат характер на допустима държавна или минимална помощ, с посочване на акта на Европейския съюз, съгласно който се предоставя или одобрява.
(2) Одобреното предложение за изпълнение на инвестиция и документите по чл. 5, ал. 1 или поканата по чл. 23 в частта, определяща условията за изпълнение, са неразделна част от договора.
Чл. 28. (1) Сключеният договор за финансиране, съответно заповедта, включително одобрената инвестиция, може да бъде изменян и/или допълван в следните случаи:
1. по инициатива на структурата за наблюдение и докладване или по искане на крайния получател на средства от Механизма, когато това се основава на свързани с процедурата промени в правото на Европейския съюз и/или българското законодателство, в политиката на европейско и/или национално ниво, произтичаща от Плана за възстановяване и устойчивост или друг стратегически документ, или при изменение на Плана;
2. по мотивирано искане на крайния получател извън случаите по т. 1, което:
а) не засяга основната цел на одобреното предложение или не променя предназначението на подпомаганите активи;
б) не води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията, посочени в условията по чл. 5, ал. 1 или в поканата по чл. 23;
в) не би поставило под въпрос сключването на този договор, съответно условията, при които същият би бил сключен, или не би било в противоречие с равнопоставеното третиране на кандидатите за финансиране от Механизма;
г) не води до несъответствие с критериите за оценка, по които предложението е било оценено, съгласно условията по чл. 5, ал. 1 или поканата по чл. 23.
(2) Когато не е възможно да бъде приведен в съответствие с промяната по ал. 1, т. 1, както и при несъгласие на другата страна с нея, договорът, съответно заповедта, може да бъде едностранно прекратен.
(3) Ръководителят на структурата за наблюдение и докладване може едностранно да прекрати договора, съответно заповедта, за да предотврати или отстрани тежки последици за обществения интерес или при установена с влязъл в сила акт на компетентен орган измама, корупция или конфликт на интереси.
(4) Договорът се прекратява при изтичането на предвидените в него срокове за изпълнение и уреждане на отношенията между страните.
Чл. 29. Структурата за наблюдение и докладване може да проведе информационна кампания за потенциалните крайни получатели на средства от Механизма в рамките на 30 дни от датата на публикуването на информацията за откриване на процедура.
Чл. 30. (1) Комуникацията между кандидатите и структурата за наблюдение и докладване във връзка с предоставянето на средства от Механизма се осъществява по електронен път посредством информационната система за Механизма.
(2) Решенията по чл. 19, ал. 3, чл. 20, чл. 21, чл. 25 и чл. 26 се публикуват на интернет страницата на структурата за наблюдение и докладване и в информационната система за Механизма.
(3) До 14 дни от датата на сключване на договор за финансиране на интернет страницата на структурата за наблюдение и докладване и в информационната система за Механизма се публикува информация относно предложението за изпълнение на инвестиция и предоставените по него средства от Механизма.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се публикува при съобразяване с изискванията на Закона за защита на личните данни.
Чл. 31. До 14 дни от датата на сключването на договора за предоставяне на средства от Механизма структурата за наблюдение и докладване организира информационна среща с крайните получатели и/или публикува Ръководство за изпълнение на инвестициите за запознаване с изискванията за изпълнение на инвестициите по съответната процедура, с изключение на случаите, в които получателят изрично е заявил, че няма да се възползва от тази възможност.
Чл. 32. Административните актове, издадени в производствата по това постановление, се оспорват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. “Допълващо финансиране” е финансирането с източник, различен от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост, отнасящо се за конкретна инвестиция в Плана за възстановяване и устойчивост и формиращо общата ѝ стойност.
2. “Кандидати за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост” са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост чрез подаване на предложение за изпълнение на инвестиция.
3. “Краен получател” по смисъла на постановлението е кандидат за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, чието предложение за изпълнение на инвестиция е одобрено с решение на ръководителя на структурата за наблюдение и докладване в резултат на извършена процедура чрез подбор или чрез директно предоставяне на средства по това постановление и с когото е сключен договор или е издадена заповед за предоставяне на средства от Механизма.
4. “Оценка на административното съответствие и допустимостта” е етап от оценяването на предложението за изпълнение на инвестиция, при който се извършва проверка относно формалното съответствие на предложението и на допустимостта на кандидатите и заявените дейности.
5. “Партньори на кандидатите за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост” са всички физически и юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на инвестицията или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от инвестицията и разходват средства от Механизма за възстановяване и устойчивост.
6. “Ръководител на структура за наблюдение и докладване” е ръководителят на структурата по т. 7. Правомощията на ръководител на структура за наблюдение и докладване по това постановление може да се упражняват и от овластено от него лице.
7. “Структура за наблюдение и докладване” е определено звено в министерство, друго ведомство от централната администрация на изпълнителната власт или определено негово звено, което отговаря за подбора, в случаите, в които е предвиден такъв, за договарянето на финансиране с крайни получатели, за обобщаването на финансовата и техническа информация и за осъществяването на контрол върху финансовото и техническо изпълнение на инвестициите, реализирани в рамките на споразумение с Министерството на финансите.
8. “Техническа и финансова оценка” е оценка по същество на предложенията за изпълнение на инвестиции, която се извършва в съответствие с критериите за оценка на инвестициите.
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 22 от Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост.

Posted on
Posted in Новини