Новини

Предложения за намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване при регулаторните режими в обхвата на Закона за електронното управление

Предложения за намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване при регулаторните режими в обхвата на Закона за електронното управление

Откриват се обществени консултации по част от предложенията от Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, свързан с планираната мащабна трансформация на модела на административно обслужване, поради:
– отклонения от принципите на комплексното административно обслужване и служебното начало;
– неефективност на процесите по предоставяне на административни услуги и административно регулиране;
– административна тежест за граждани, бизнес и институции.
Настоящата консултация обхваща само предложенията за изменения и допълнения на Закона за електронното управление /ЗЕУ/, като по-конкретно общата цел на планираните промени е подобряване на законодателната уредба, ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса в резултат на изпълнението на проект BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела на административно обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, както и с постигане на съответствие на разпоредбите на ЗЕУ с принципите и изискванията на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и предложените промени в тях в проекта на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, по който са проведени обществени консултации, както следва:
До момента са проведени две обществени консултации чрез Портала за обществени консултации:
– в периода 04 декември 2018 г. – 03 януари 2019 г. е открита първата предварителна обществена консултация по промените в Административнопроцесуалния кодекс. Линк към първата обществена консултация: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3935;
– в периода 30 май 2019 г. – 14 юни 2019 г. е открит втори кръг от обществени консултации по предложенията за изменения и допълнения на нормативни актове в обхвата на ЗИД на АПК в тематична област „Електронно управление“. Линк към втората обществена консултация: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4404
Консултацията е насочена към:
– гражданите и бизнеса като крайни потребители на административни услуги;
– към административните органи и органите на съдебната власт, като субекти, извършващи електронни административни услуги;
– към лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, в качеството им на субекти по ЗЕУ.
Цел на консултацията: Да запознаят заинтересуваните страни с проблемите и предложенията за разрешаването им, като им бъде предоставена възможност да изразят мнението и становището си по предвижданите промени и очакваните въздействия в областта на транспорта, както и да съгласуват проекта на предложените изменения и допълнения с тях.
Съпътстващи цели на консултацията са:
• получаване на мнения от страна на заинтересованите страни за обхвата и същността на необходимите промени;
•  получаване на предложения за по-ефективно постигане на целите на промените;
•   идентифициране на допълнителни възможности за подобряване на административното обслужване на гражданите и юридическите лица;
• ефективно планиране на процеса на въвеждане на промените.
• гарантиране на баланс на противоположните интереси на заинтересованите страни в областта на прилагане на ЗЕУ;
• събиране на информация, която не е налична в публичния сектор;
• изграждане на консенсус по противоречиви въпроси (чрез създаване на форуми за обсъждане на различни гледни точки във връзка с предложените изменения и допълнение на ЗЕУ).
• получаване на конкретна информация по конкретно зададени въпроси;
• осигуряване на по-добро разбиране от заинтересованите страни на проблемите, вариантите, рисковете, както и ползите и разходите, свързани с приемането и прилагането на предложените промени.
Форма: писмени консултации чрез Портала за обществени консултации. Предвиждат се и провеждане на срещи със заинтересовани страни, изследване на общественото мнение и интервюта с лицата в обхвата на регулациите по закона, включително ДАЕУ.
Срок за провеждане на консултациите: обществената консултация се открива за 14 дни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на модела на административно обслужване, в контекста на целите на правителствената политика в тази област. В консултационния документ са описани причините за определяне на по-краткия срок.