Новини

Проект на Закон за допълнение на Закона за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Проект на Закон за допълнение на Закона за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

Основен приоритет, изведен в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2020 г., е намаляването на административната тежест за бизнеса и гражданите.

Един от най-често срещаните удостоверителни документи, които се изискват от физическите лица в рамките на административни производства, е свидетелството за съдимост. След извършен анализ на законодателството относно изискванията за свидетелство за съдимост от административни органи, които биха могли да набавят тази информация по служебен път, се установи, че в 66 закона са въведени изисквания, свързани с доказване на съдебния статус на физическото лице, което създава значителна административна тежест за гражданите. Голям е и броят на подзаконовите актове, в които е въведено изискването за представяне на свидетелство за съдимост, като липсва нормативно установена забрана в тази посока в общите закони, регулиращи отношенията, свързани с административните производства, административното регулиране и административния контрол (Административно-процесуален кодекс, Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност).

Чрез допълнението на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност се цели забрана за наличието на изискване за представяне на свидетелство за съдимост, установено в подзаконови актове. Чрез предложената разпоредба (нова ал. 4 в чл. 5) се установява принципът на служебно събиране на информация относно съдебния статус на физическите лица.

Със заключителните разпоредби на законопроекта се предлага въвеждане на аналогична разпоредба в Административно-процесуалния кодекс, както и изменения във всички закони, за които е констатирано наличие на изискване за удостоверяване на съдебния статус чрез документ. С измененията в законите се предлага, от една страна, запазване на предвидените в специалните закони изисквания за липса на влязла в сила присъда за престъпление (в различни варианти на изискванията за съдимост), но от друга, удостоверяването на тези отрицателни условия да се извършва от администрациите по служебен път.

Прочети повече

Posted in Новини