Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗИД на ЗЗК) е изготвен от КЗК и с него се цели привеждане в съответствие на националното законодателство с нормите на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение на вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията.

С оглед въвеждане на нормите на Директива 2014/104/ЕС се предлага изменение и допълнение на ЗЗК, като се създава Глава Петнадесета „Отговорност за непозволено увреждане“ с два раздела. Раздел Първи съдържа общи правила за търсене на отговорност за причинени вреди вследствие на нарушения по ЗЗК, включително и по Глава Седма „Забрана за нелоялна конкуренция“ и Глава Седма „а“ „Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“. Раздел Втори съдържа подробни правила относно търсенето на отговорност за непозволено увреждане вследствие нарушение по Глава Трета „Забранени споразумения, решения и съгласувани практики“ и Глава Четвърта „Злоупотреба с монополно или господстващо положение“ на ЗЗК и по чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС.

Тъй като нарушенията на антитръстовите норми могат да причинят вреди на широк кръг лица – както конкуренти на нарушителите, така и техни контрагенти, клиенти или крайни потребители, законопроектът предвижда право на обезщетение да имат всички физически и юридически лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях. Предвижда се исковете за обезщетение на вреди да се подават по реда на Гражданско-процесуалния кодекс. С цел да се осигури достатъчно време за увредените лица да предявят иск за обезщетение на вреди, с проекта на ЗИД на ЗЗК се въвеждат и правила относно давността.

В съответствие с директивата и с оглед преодоляване на трудностите при доказване на антитръстови нарушения с проекта на ЗИД на ЗЗК се предлага придаването на обвързваща сила за гражданския съд на влезлите в сила решения на Комисия за защита на конкуренцията относно факта на извършване на нарушението и установения нарушител. Същата сила за гражданския съд има и решение на комисията, което не е обжалвано или жалбата срещу него е оттеглена. Същевременно влезлите в сила решения на органите за защита на конкуренцията или съдилищата на държавите членки на Европейския съюз, с които се установява нарушение на правото на конкуренция, могат да бъдат предоставени като годно доказателство в производство за обезщетение на вреди. До доказване на противното съдът следва да приеме за установен факта на нарушението и нарушителя. По отношение на действието на решенията на Европейската комисия се прилага чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1/2003 г. на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора.

С проекта на ЗИД на ЗЗК се урежда и въпросът относно отговорността на лицата, когато нарушението е извършено от две или повече предприятия. Предвижда се в тези случаи предприятията да носят солидарна отговорност, като всяко едно от тях ще бъде отговорно спрямо всички увредени лица за целия размер на вредата, а в последствие ще има правото да претендира от другите нарушители частта, която всеки от тях дължи.

Прочети повече