Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е изготвен в изпълнение на разпоредбата на §13а от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИД на ЗМДТ), публикувана в ДВ, бр. 101 от 2013 г., изменена и допълнена с ДВ, бр. 105 от 2014 г. и с ДВ, бр. 95 от 2015 г., съгласно която Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България следва да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 от закона.

 

виж повече

Posted in Новини