Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания

С проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания се правят промени, с които се цели по-добро регулиране на изискванията за социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на техните права.

Намаляването на административната и регулаторната тежест ще се извърши чрез:

– намаляване на изискуемите от заявителите документи и въвеждане на задължение за административните органи служебно да събират информация от други институции.

– част от декларациите да бъдат обединени в една – изискваните до този момент три декларации, с които се доказват  определени обстоятелства могат да бъдат обединени в една.

– необходимата информация да бъде събирана служебно от Национална база данни “Население”, Търговския регистър и Национална агенция по приходите.

С настоящото предложение за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания се цели синхронизиране и подобряване на нормативната уредба в областта на хората с увреждания като се извърши прецизиране на някои от действащите текстове.

Предоставя се и възможността на хората с увреждания при подаването на искането за извършване на социалната оценка да се извършва както от тях самите, така и от упълномощено лице и от директора на специализирана институция или социална услуга, резидентен тип, в които са настанени децата с увреждания.

Отпада изискването при подаване на заявление за вписване в регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински заявления да представят единен идентификационен код (ЕИК) на лицето и декларация за липса на задължения към Националната агенция за приходите. Същите следва само да се вписват при подаване на заявлението.

Наред с това отпада изискването за представяне на списък на медицинските изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хора с увреждания на хартиен носител и се въвежда само на електронен носител.

С предложените промени ще се оптимизира и ще се повиши качеството на предоставяните услуги от Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за хора с увреждания.

Прочети повече

Posted in Новини