Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

До 23 май 2018 г. България трябва да въведе в националното си законодателство изискванията на Директива (EС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (Директивата). С тази директива се реформира законодателната рамка на ЕС, регулираща правата и задълженията на научните изследователи, студентите, учениците, доброволците, неплатените и платените стажанти в ЕС.

Към момента тези въпроси се разглеждат в Глава трета „Пребиваване на чужденците в България” от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и в Глава втора „Трудова миграция от трети държави”, Раздел VI „Заетост на научни работници, стажанти и студенти” от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). В тази връзка е необходимо изискванията на Директива (EС) № 2016/801 да бъдат включени в проекта на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗТМТМ, с който ще бъдат направени и необходимите промени в ЗЧРБ, както и в някои други свързани с тези два закона нормативни актове като Закона за българските лични документи (ЗБЛД), Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Закона за младежта (ЗМ) и др.

Действащото българско законодателство към момента покрива частично изискванията на Директивата, но съществуващите разпоредби в ЗТМТМ и ЗЧРБ се нуждаят от изменения, с които да се обхванат всички въпроси относно пребиваването и достъпа до българския пазар на труда на научните изследователи, студентите, платените и неплатените стажанти, както и някои разпоредби, касаещи ученици и доброволци. С предложения проект на Закон се цели решаване на горепосочените проблеми. Пълното съответствие с Директива (ЕС) № 2016/801 ще се постигне след приемането на ЗИД на ЗТМТМ и последващите изменения в правилниците за прилагане на ЗТМТМ и ЗЧРБ.

Прочети повече