Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗИДЗФУКПС)

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗИДЗФУКПС)

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор е изготвен във връзка с усъвършенстване на законодателството в сферата на финансовото управление и контрол в публичния сектор и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и премахването на дублирани текстове и на неактуални такива.

Отговорна дирекция:   „Методология на контрола и вътрешен одит”
E-mail: mc@minfin.bg

Прочети повече