Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Със законопроектa се предвижда създаването на правна възможност лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) при административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги. Предоставяните на потребителите по този ред документи ще имат силата на официален документ, издаден от АГКК. Детайлна уредба на реда и условията за осъществяване на дейността на правоспособните лица относно подпомагане на СГКК, по административното обслужване, и видовете документи, които ще могат да предоставят, ще се определя в наредбата по чл. 58, ал. 1 от ЗКИР.

Въвежда се задължение за лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да поддържат и повишават професионалната си квалификация, като преминават курс, на всеки 2 години, след годината, в която са придобили правоспособност или са преминали предишен курс.

Предвижда се прецизиране на уредбата за налагане на санкции на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър. В действащия Закон за кадастъра и имотния регистър липсват разпоредби, които да регламентират налагане на глоба или имуществена санкция при първо нарушение на нормативната уредба. Със законопроектa е регламентирано, че при първо нарушение се налага предвидената в чл. 97а глоба или имуществена санкция, а при повторно нарушение се пристъпва към отнемане на правоспособността за срок от 1 до 3 години, в зависимост от степента и характера на нарушението. Установяването на нарушението, в случаите в които ще се отнема правоспособност, да се извършва от комисия, определена от изпълнителния директор на АГКК, като в състава ѝ ще се включват и представители на неправителствените професионални организации в областта на кадастъра и геодезията.

С предложените изменения и допълнения се разширява кръгът от органи и лица, които имат право да получават скици, схеми и удостоверения от АГКК, чрез информационната система на кадастъра, като електронните документи могат да се използват за провежданите от тях производства, като се добавят съдебните органи и заинтересованите лица – собственици на недвижими имоти.

Прочети повече