Новини

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки се предлагат промени, свързани с необходимостта от:

• Прецизиране на изисквания, произтичащи от европейското законодателство с цел осигуряване на съответствие по отношение на кръга на възложителите и случаите на допустими промени в хода на изпълнение на поръчките;

• Въвеждане на допълнителни правила, свързани с прилагане на Централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки;

• Прецизиране и допълване на някои разпоредби с цел улесняване на прилагането им.

Част от промените прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта. Уеднаквява се подходът при определяне качеството възложител на публичните и частните лечебни заведения, като видът на собствеността е без значение. Разширява се обхватът на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. Целта е да се намалят случаите, в които са допустими промени в договорите и рамковите споразумения.

Други промени са свързани с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Урежда се издаването на индивидуалните административни актове на възложителите, като се прецизират реквизитите на решенията, създавани чрез платформата, с цел предотвратяване на практики по издаване на актовете извън нея.

При възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява са предвидени някои нови възможности, аналогични на процедурите за възлагане на поръчки на по-висока стойност, като прилагане на т.нар. обърнат ред за възлагане и удължаване на срока за получаване на оферти в определени случаи.

Предложено е уеднаквяване на подхода за определяне размера на санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията налага при установяване на нарушения. Въвеждат се граници от 1 до 3 на сто и съответно от 5 до 10 на сто, в зависимост от сериозността на нарушението.

Приемането на законопроекта осигурява необходимите нормативни предпоставки за използване на платформата и ще спомогне за установяване на правилна и непротиворечива практика по прилагане на закона.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини