Новини

Проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия

Проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия

С изменението на Закона за малките и средните предприятия се цели хармонизиране на българското законодателство в областта на малките и средните предприятия с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията.

Действащият към настоящия момент текст допуска отклонение от правилата в областта на държавните помощи и в частност на Регламент (ЕС) 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. Съществува противоречие и с определенията за свързаност на малките и средните предприятия съгласно Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно дефиницията за микропредприятията, малките и средните предприятия. Това от своя страна се отразява на коректното прилагане на мерките за помощ по Общия регламент за групово освобождаване (ОРГО), подпомагащи МСП и допускащи партньорство с МСП.

Коректното дефиниране на категориите и свързаността на малките и средните предприятия е от значение за правилното усвояване на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочети повече

Posted on
Posted in Новини